SPRAVOVAT A UŽÍVAT – ANEB SVĚŘENSKÉ FONDY II.

SPRAVOVAT A UŽÍVAT – ANEB SVĚŘENSKÉ FONDY II.

V předchozí části článku, který si můžete přečíst zde, jsme se věnovali tomu, co svěřenský fond ve své podstatě znamená a jaké výhody zúčastněným osobám přináší, pokud jsou splněny náležitosti, které je třeba v souvislosti s jeho založením nastavit tak, aby fond co nejlépe sloužil účelu, pro který vznikl. V rámci dnešní části se podíváme na případné změny fondu a taky na to, jak fond zaniká, převážná část článku však bude věnována praktickým informacím týkajících se jeho správy a také vhled do naší praxe, kdy Vám na konkrétních příkladech ukážeme, pro jaké účely mohou být fondy zřízeny.

Zodpovědnost správce

Správa svěřenského fondu, přináší s sebou nejenom právní závazky, ale také obrovskou zodpovědnost vůči obmyšleným a závazek jednat férově a transparentně. Pro správce fondu je nezbytné znát a následně nastavit příslušné procesy tak, aby byla zajištěná efektivní a odpovědná správa majetku, která zároveň minimalizuje rizika a nebezpečí. Plánování, strategie, předvídání rizik, spolupráce s odborníky z nejrůznějších odvětví, která souvisí s daným fondem nebo například evidence a dokumentace jednotlivých náležitostí, které jsou ve vztahu k fondu nezbytné – to je jen krátký výňatek z povinností, které skutečně správci fondu náleží. Nejdůležitější z nich však bezesporu zůstává povinnost efektivně spravovat majetek tak, aby chránil původní vize zakladatele, reagoval na související změny a současně tak chránil zájmy obmyšlených, to vše s maximálním ohledem na zachování původního majetku, případně jeho rozšíření. Správce tedy v souhrnu stráží fond jako celek, v souladu s jeho účelem, kdy pro výkon jeho činnosti i přímo zákon stanovuje hned několik povinností, například nutnost jednat s péčí řádného hospodáře, ve svém jednání si počínat výhradně ve prospěch obmyšlených a fondu nebo dbát o rozmnožení majetku a následné uplatnění v zájmu obmyšlených. 

Statut svěřenského fondu

V souvislosti s podmínkami správy je nutno věnovat se více také statutu, který představuje základní dokument – „rodný list“ fondu. Statut je nástrojem k tomu, aby svěřenský fond sloužil pro Vás a nikoliv aby už v krátkém časovém horizontu byl prakticky nefunkčním prostředkem k dosažení původně plánovaných cílů. Z praxe vyplývá, že nesprávné nastavení fondu vede k jeho nefunkčnosti již v přibližně následujících pěti letech od doby jeho založení. Pokud srovnáme fakt, že fond doporučujeme zřídit jako diskreční, tedy na dobu trvání 99 let, je potřeba v rámci statutu sledovat a předvídat situace, které mohou v rámci tohoto časového úseku nastat a předcházet jim jeho správným nastavením. Užitečnými ustanoveními se tak mohou stát například ta, která reagují na nenadálé změny způsobené vyšší mocí (například živelné pohromy nebo i válečný konflikt), kdy za takové situace je správce oprávněn majetek uvnitř fondu převést na obmyšlené dříve, než bylo zamýšleno. Stejně tak inkorporování možnosti financování studií nebo sportovních aktivit, a to i pro neplnoleté potomky či dědice v další generaci přináší větší flexibilitu v rámci užitečnosti fondu. Výhodné je myslet i na situace vzniklé po smrti zakladatele, například ustanovit, že obmyšlený může následně vyvíjet nátlak na správce, aby jednal v souladu s účelem fondu, stejně jako se domáhat jeho odvolání, pro případ, kdy takto nekoná. Statut by tak měl reagovat nejen na aktuální situaci v době založení fondu, ale operativně se přizpůsobovat i situacím do budoucna. V návaznosti na to lze doporučit, aby byl tedy jeho text koncipován sice určitě, ale zároveň ponechával dispoziční prostor, v jehož rámci bude možno řešit kooperativně i nenadále situace. I z toho důvodu s notářem před založením fondu úzce konzultujeme každý jednotlivý případ a odborně vypracujeme konkrétní ustanovení, které řeší nejen tyto nenadálé stavy, eliminuje potenciální patové situace, ale rovněž poskytuje určitou volnost v jednání, která zaručuje širší možnosti pro správné a dlouhodobé fungování fondu.

Flexibilita výhodou

Co se týče případné změny svěřenského fondu, je možná, avšak k takové intervenci je příslušný ze zákona pouze soud, a to pouze za vymezených podmínek. Soud, který je pak v rámci této otázky postaven do role určitého „strážce fondu“ nebo, chceme-li „strážce účelu fondu“, musí postupovat tak, aby co nejlépe chránil účel, pro který byl fond zřizován. Vhodnější je však mít od počátku vhodně koncipovaný statut a rovněž zakládat svěřenský fond za života, kdy má zakladatel stále možnost ovlivnit jeho fungování, založení prostřednictvím pořízení pro případ smrti by mohlo účel fondu značně ztěžovat.

Zánik svěřenského fondu

Svěřenský fond je zakládán pro určitý účel, logicky pak tedy i jeho zánik je na tento účel vázán. Obecně lze zkonstatovat, že zánik je vázán právě na dosažení takového účelu, případně na uplynutí doby, pro kterou byl daný fond zřízen. V rámci toho lze uvést příklad, že pokud bude svěřenský fond zřízen za účelem výplaty finančního obnosu určité osobě pro případ, kdy úspěšně absolvuje studia, zaniká fond k okamžiku, kdy je částka, při splnění takové podmínky, obmyšlenému vyplacena. V rámci statutu je možno taky vymínit určité exitové podmínky, kdy pro případ jejich naplnění fond zaniká. Dále může o zániku fondu rozhodnout také soud, a to pro případ, kdy se dosažení účelu svěřenského fondu stane nemožným, případně obtížně dosažitelným. Existují i případy, kdy se obmyšlení vzdají práva na plnění. Takové rozhodnutí nemusí být odůvodněno, je mu však stanovena forma veřejné listiny. Pokud se tedy obmyšlení rozhodnou pro takový postup, je nutné, aby své rozhodnutí sepsali u notáře. Pro případ, kdy svěřenský fond zanikne a neexistují žádné osoby obmyšlených, které by z něj čerpaly, přechází majetek do něj vložený, zpět na zakladatele, v situaci, kdy ani toto není možné, majetek připadne státu. Svěřenský fond je ale možno založit i s tím, že pro případ, kdy osoby obmyšlených v konečném důsledku z fondu nebudou, bude jeho majetek přikázán tzv. náhradnímu příjemci, typicky takovým příjemcem mohou být nadace či charity. Převedení fondu do majetku oprávněné osoby, určené dle výše uvedeného, je další z povinností správce. 

Daňové výhody

Pokud stále váháte, zda může svěřenský fond dobře sloužit i Vašemu účelu, je dobré se zamyslet i nad jinými výhodami, které s sebou fond bezesporu nese, například některé daňové aspekty. Veškeré vklady do svěřenského fondu jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob, neboť se nejedná o zisk svěřenského fondu. Stejně tak pak v případě vyplácení majetku je od daně z příjmů osvobozena určitá skupina poplatníků, například se bude jednat o osobu, která má blízký příbuzenský vztah k zakladateli svěřenského fondu anebo osobu, která žila se zakladatelem nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním takového příjmu ve společně hospodařící domácnosti. Dále například nepeněžní plnění z majetku fondu může poskytovat další výhody i ve smyslu správy rodinného bohatství.

Ochrana majetku a dědictví

Jak již bylo řečeno, svěřenské fondy mohou sloužit k nejrůznějším účelům. Jedním z příkladů může být založení fondu pro účely ochrany rodinného majetku před podnikatelskými riziky anebo zajištění mezigeneračního transferu tak, aby nedocházelo k budoucím rozepřím. Lze také předem, za splnění konkrétních podmínek, vymezit jednotlivé pozice a maximalizovat šanci na naplnění vizí zakladatelů společnosti. Z praxe můžeme uvést i příklad založení fondu pro osobu v pokročilém věku, která pečovala o mentálně postižené dítě a prostřednictvím fondu dosáhla toho, že i po smrti byla synu zaopatřena kvalitní péče v domácích podmínkách, mimo to s ohledem na to, že linie zde dále nepokračovala, bylo veškeré „dědictví“ přikázáno nadaci, která pravidelně přispívá rodinám, které o podobně postižené osoby pečují.

Naše služby a pomoc

V rámci naší kanceláře Vám kromě pomoci při výběru vhodné osoby správce, zajistíme i nezbytnou agendu, mimo to zajišťujeme také institucionální správu všech procesů. Tím je možné ochránit nejen Vás, ale případně dalšího, Vámi jmenovaného, správce, na kterého samostatně nechcete nechávat břímě nemalé odpovědnosti. 

Naše kancelář disponuje odborníky s mnohaletými zkušenostmi z oblasti svěřenských fondů, a to ať už na poli právním, daňovém anebo transakčním. Díky tomuto propojení můžeme společně dojít k co nejlepšímu naplnění Vašeho cíle. V současné době nabízíme první konzultaci ke svěřenským fondům zdarma. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, a to prostřednictvím formuláře uvedeného zde nebo telefonicky na tel. č.: +420725293766, případně prostřednictvím e-mailové adresy office@petrasrezek.cz.

Autorem článku je Jiří Švirák z Petráš Rezek Transakce s.r.o.

Pokud plánujete prodej společnosti, chcete ochránit svůj majetek nebo nastavit holdingovou strukturu, neváhejte se na nás obrátit. Náš transakční tým vám pomůže vyhodnotit aktuální situaci, připravit a realizovat celý proces a zajistit jeho bezproblémový průběh.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.