VĚŘIT A SVĚŘIT – ANEB SVĚŘENSKÉ FONDY I.

VĚŘIT A SVĚŘIT – ANEB SVĚŘENSKÉ FONDY I.

Svěřenské fondy v letošním roce oslaví v České republice své desáté výročí. Možnost jejich zřízení je totiž spjata s novým občanským zákoníkem, který v účinnost vešel právě před deseti lety. V celosvětovém měřítku má však tento institut mnohem delší historii, kdy jej můžeme znát také pod označením „trust fund“. Právě ono označení vázané na slovo „trust“, v doslovném překladu důvěra, sebou nese víceméně podstatu toho, co vlastně svěřenský fond je – tedy svěření určité masy majetku do správy osoby, ke které chováte důvěru, a to často za účelem užitku. Svěřenský fond může sloužit jak k soukromému účelu, například k ochraně majetku, tak k účelu veřejnému. V druhém zmíněném se bude jednat zejména o veřejně prospěšné účely. 

Svěřenský fond je typicky trojstranným právním vztahem, při kterém je účasten zakladatel, správce a obmyšlený (jinak také beneficient), tedy osoba, které plyne ze svěřenského fondu prospěch. Za nejdůležitější osobu v tomto právním vztahu je však možno označit zakladatele, kterému přísluší rozhodování o jeho majetku. Určuje osobu obmyšleného, správce, konkrétní majetek, který bude do svěřenského fondu vyčleněn a také podmínky, za kterých bude mít obmyšlený ze svěřenského fondu prospěch. Zakladatel může rovněž figurovat v rámci fondu na místě obmyšleného nebo správce, avšak pouze společně s dalším správcem.

Svěřenský fond nabízí široké spektrum využití a s tím spojených výhod. Jednou z takových výhod je značná anonymita. Ačkoliv jsou tyto fondy od roku 2018 povinně evidovány, veřejnosti jsou údaje do nich zapisované skryty. Tato skutečnost se odráží například i v rámci katastru nemovitostí, kdy za vlastníka případných nemovitostí obsažených v rámci svěřenského fondu bude označen právě jeho správce. K takto vyčleněnému majetku nemá žádná osoba vlastnické právo a je možné ho označit jako „majetek nikoho“. Majetek, který je předmět fondu, je tak i chráněn před případnými věřiteli, rovněž tato skutečnost značí snížení daňového základu zakladatele. Výhodným řešením se mohou fondy stát také pro mezigenerační transfery, kdy takto může být zachován nejen majetek, ale rovněž tak s nejvyšší citlivostí také hodnoty či vize, které jsou pro zakladatele fondu důležité. Zahraniční statistiky ukazují, že již v rámci druhé generace rodiny přicházejí o své bohatství, v třetí generaci je toto riziko zvýšeno až o 90 %. Správné nastavení fondu může toto riziko nejen podstatně snížit, ale i s vysokou pravděpodobností úplně eliminovat. Svěřenský fond tak může být zřízen jako prostředek k zachování majetku v rodině, a to i po smrti zakladatele. Majetek se rovněž nedostane do dědického řízení a plynule přejde na osoby k tomu určené, dle vlastních nastavených pravidel. Využití tohoto institutu je tak rozsáhlé a rozhodně se nelze v rámci toho omezit pouze na osoby, které disponují vysokými aktivy. S ohledem na to, že zakládání svěřenského fondu, tedy i konkrétní vymezení jeho účelu, může skrývat překážky na cestě ke kýženému cíli, lze jen doporučit ponechat založení takového fondu odborníkům, kteří disponují zkušenostmi nejen s jejich zakládáním, ale i správou. V zahraničí je běžnou praxí, že svěřenské fondy spravují správcovské společnosti, díky čemuž jsou poté fondy spravovány osobami, které mají dostatek zkušeností pro to, aby fond naplňoval co nejlépe představy zakladatele, a to i do budoucna.  Ačkoli není svěřenský fond právnickou osobou, dopadají na něj některé z povinností, které jsou spjaty s obchodními korporacemi, osoba správce tak sebou nese značnou míru zodpovědnosti, například i s ohledem na daňovou stránku věci. Správce je povinen v rámci svého jednání komunikovat s orgány veřejné správy, při správě majetku si počínat s péčí řádného hospodáře, vést kompletní záznamy o hospodaření fondu, pravidelně informovat zúčastněné osoby a zajistit řádné plnění obmyšleným. Zvolení osoby správce, která disponuje takovými kvalitami, je tak stejně důležité, jako způsob, kterým svěřenský fond založíte.

V rámci naší kanceláře poskytujeme klientům komplexní a privátní zajištění celého procesu. Pokud se tedy rozhodnete k zahájení spolupráce s kanceláří Petráš Rezek, budou se naše společné kroky ubírat následujícím směrem:

  1. vstupní konzultace zdarma: ověření vhodnosti vašeho záměru;
  2. nastavení vhodné a efektivní struktury fondu;
  3. právní poradenství a příprava potřebné dokumentace;
  4. společné setkání u notáře, zápis statutu fondu;
  5. zajištění administrativy, povinných registrací a nezbytných položek;
  6. nastavení procesů, hlídání lhůt, plnění povinností;
  7. zodpovědná správa a dohled nad bezproblémovým fungováním fondu. 

Jedním z prvních stěžejních kroků tak bude komplexní diskuze o tom, jakým způsobem bude svěřenský fond poskytovat ochranu Vašim cílům. Je nutné vzít v potaz široký záběr aspektů, které mohou nejen nyní, ale i do budoucna ovlivňovat účel svěřenského fondu. Tyto cíle je pak nezbytné kvalitně zachytit v rámci právních dokumentů, které by měly být dostatečně konkrétní a určité, zároveň by však měly poskytovat dostatečnou volnost pro to, aby byl fond schopen reagovat na nenadálé situace.

V rámci dalšího kroku pak dochází k jeho zřízení. Svěřenský fond je zřízen v momentě, kdy správce přijme pověření k jeho správě, v případě, kdy je fond vázán na pořízení pro případ smrti pak smrtí zakladatele. Nezbytnou náležitostí každého takto zakládaného fondu je jeho statut, typicky se jedná o jednostranné právní jednání zakladatele. Statut má předepsanou formu, veřejnou listinu a mezi jeho základní atributy patří označení svěřenského fondu, komplexní, úplné a určité vymezení majetku, který se stává předmětem fondu, určení jeho účelu, podmínky čerpání užitku, určení osoby správce, včetně způsobu jeho jednání a určení osoby obmyšleného. Mezi fakultativní náležitosti pak dále patří určení osoby dohlížitele (jinak také protektor), případně dalších způsobilých osob k čerpání fondu či náhradních příjemců. 

Samotný vznik svěřenského fondu je však vázán na jeho zápis do evidence svěřenských fondů, tedy teprve od tohoto okamžiku můžeme považovat svěřenský fond za existující a dále sloužící svému účelu. Celý proces naprojektování a založení zabere zpravidla od 3 do 8 měsíců, ve specifických případech déle.

Rádi byste se o založení svěřenského fondu dozvěděli více? V rámci druhé části tohoto článku se budeme věnovat tomu, jestli je možné svěřenský fond měnit a jakým způsobem svěřenský fond zaniká. Rovněž tak se budeme věnovat praktickým informacím týkajících se jeho správy, těšit se můžete také na konkrétní případy jeho užití z naší praxe. Další informace, včetně nejčastěji kladených otázek, je možné nalézt zde.

Naše kancelář disponuje odborníky s mnohaletými zkušenostmi z oblasti svěřenských fondů, a to ať už na poli právním, daňovém anebo transakčním. Díky tomuto propojení můžeme společně dojít k co nejlepšímu naplnění Vašeho cíle. V současné době nabízíme první konzultaci ke svěřenským fondům zdarma. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, a to prostřednictvím formuláře uvedeného zde nebo telefonicky na tel. č.: +420725293766, případně prostřednictvím e-mailové adresy office@petrasrezek.cz 

Autorem článku je Jiří Švirák z Petráš Rezek Transakce s.r.o.

Pokud plánujete prodej společnosti, chcete ochránit svůj majetek nebo nastavit holdingovou strukturu, neváhejte se na nás obrátit. Náš transakční tým vám pomůže vyhodnotit aktuální situaci, připravit a realizovat celý proces a zajistit jeho bezproblémový průběh.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.