NOVELIZACE ZÁKONA O DLUHOPISECH – ZPŘÍSNĚNÍ PODMÍNEK PODLIMITNÍCH EMISÍ

NOVELIZACE ZÁKONA O DLUHOPISECH – ZPŘÍSNĚNÍ PODMÍNEK PODLIMITNÍCH EMISÍ

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktuálně projednávané novele zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen „zákon o dluhopisech“). Dne 21. 4. 2021 proběhlo první čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu (sněmovní tisk 993). Dne 12. 5. 2021 a 9. 6. 2021 byl pak návrh zákona projednán Rozpočtovým výborem. Jedním ze zákonů, který bude výše uvedenou novelou dotčen, je právě zákon o dluhopisech, a to především oblast podlimitních emisí dluhopisů.

V roce 2012 bylo zrušeno povinné schvalování emisních podmínek ze strany České národní banky (ČNB), což zlevnilo emise a učinilo je více přístupnými pro emitenty. Hledání alternativních zdrojů financování a mírnější požadavky kladené na emitenty podlimitních emisí zapříčinily v posledních letech rozmach podlimitních emisí dluhopisů. Tyto emise dluhopisů jsou stále více oblíbené jak u emitentů, tak i investorů. V poslední době se však objevilo hned několik emisí dluhopisů, které nebyly řádně splaceny. Novela zákona o dluhopisech se snaží reagovat na aktuální stav, měla by tedy přinést větší transparentnost emitentů a jejich podlimitních emisí a současně by měla více ochránit investory dluhopisů.

Zákon o dluhopisech bude nově obsahovat definici podlimitních emisí, přičemž podlimitními emisemi budou stále ty emise dluhopisů, jejichž celkový objem veřejně nabízených dluhopisů stejného druhu je nižší než částka 1.000.000 EUR. Do zákona o dluhopisech bude dále včleněn nový § 9a, který stanovuje nové náležitosti emisních podmínek dluhopisů nabízených v rámci podlimitní veřejné nabídky. Vedle stávajících náležitostí budou muset emisní podmínky podlimitních emisí obsahovat také: 

1) sídlo emitenta,

2) měsíc a rok zahájení činnosti emitenta; pokud je datum zahájení činnosti shodné se vznikem emitenta, uvede se namísto toho datum vzniku emitenta,

3) popis hlavních činností, které emitent vykonává,

4) výši minimální investice; pokud je výše minimální investice shodná se jmenovitou hodnotou jako dlužnou částkou, uvede se namísto toho jmenovitá hodnota,

5) předpokládaný objem emise,

6) popis účelu emise,

7) plánovaný poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu,

8) informaci o tom, že k emisi dluhopisů nebyl schválen prospekt Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie,

9) výroční zprávy a účetní závěrky emitenta za poslední 2 účetní období nebo období počínající vznikem emitenta, podle toho, která doba je kratší, informaci, zda je tato účetní závěrka zpracována v plném rozsahu, zda obsahuje přehled o peněžních tocích, zda je ověřena auditorem a zda je výrok auditora bez výhrad; výroční zprávy a účetní závěrky lze připojit formou odkazu na internetové stránky emitenta nebo na sbírku listin, která je součástí veřejného rejstříku,

10) v případě emitenta, který je součástí konsolidačního celku, rovněž výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 2 účetní období nebo období počínající vznikem účetní jednotky povinné sestavit konsolidovanou účetní závěrku (dále jen „konsolidující účetní jednotka“), podle toho, která doba je kratší, i ve vztahu ke konsolidačnímu celku, jinak emitent uvede, že není součástí konsolidačního celku; výroční zprávy a účetní závěrky lze připojit formou odkazu na internetové stránky konsolidující účetní jednotky nebo na sbírku listin, která je součástí veřejného rejstříku,

11) v případě existence právnické osoby, která je ručitelem za dluhy emitenta z dluhopisů, rovněž výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 2 účetní období nebo období počínající vznikem ručitele, podle toho, která doba je kratší, i ve vztahu k ručiteli, jinak emitent uvede, že ručitelem za jeho dluhy z dluhopisů není právnická osoba; výroční zprávy a účetní závěrky lze připojit formou odkazu na internetové stránky ručitele nebo na sbírku listin, která je součástí veřejného rejstříku,

12) jméno, sídlo a identifikační číslo osob, které dluhopisy nabízí,

13) informaci o tom, čím je splacení dlužné částky zajištěno, nebo informaci, že splacení dlužné částky není nijak zajištěno,

14) informaci o všech fyzických osobách ve vrcholném vedení, které zajišťují každodenní řízení výkonu činností emitenta, uvedením jejich jména, titulů, jejich pracovní pozice v emitentovi, názvu právnické osoby, kde získaly nejdůležitější pracovní zkušenost, a počtu let jejich relevantní praxe a

15) v případě emitenta, který je součástí konsolidačního celku, informaci v grafické podobě o struktuře konsolidačního celku, včetně údajů identifikujících skutečného majitele konsolidující účetní jednotky podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.

Dále bude emitentům podlimitních emisí nově stanovena povinnost zveřejnit nejpozději k datu emise emisní podmínky na svých webových stránkách. Vedle emisních podmínek budou emitenti podlimitních emisí povinni zveřejnit také dokumenty, na které budou odkazovat emisní podmínky formou odkazů na internetové stránky emitenta (např. účetní závěrky). Osoby, které budou dluhopisy nabízet v rámci podlimitní veřejné nabídky, budou také povinně uveřejňovat emisní podmínky na svých internetových stránkách, a to nejpozději k datu zahájení nabídky dluhopisů. Tyto emisní podmínky musí být uveřejněny alespoň po dobu nabízení a 12 měsíců od skončení nabízení.

Dále bude emitentům podlimitních emisí nově stanovena povinnost zveřejnit nejpozději k datu emise emisní podmínky na svých webových stránkách.

Emitentovi podlimitní emise dluhopisů, který nezveřejní na svých webových stránkách emisní podmínky, může být uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč. Přestupky bude stejně jako dosud projednávat ČNB.

Účinnost novely zákona o dluhopisech je plánována od 1. 1. 2022. Emitenti podlimitních emisí by tedy měli zbystřit a včas se připravit na plánované změny. 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.