JAK PŘEKLENOUT KORONAVIROVOU KRIZI? MOŽNOSTÍ JE VYDÁNÍ FIREMNÍCH DLUHOPISŮ

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a přijetí souvisejících mimořádných opatření došlo k omezení provozu mnoha odvětví, ať již se jedná o maloobchod, stravování, cestovní kanceláře, dopravu či jiné. Pandemie koronaviru i související mimořádná opatření se tak podepisují na výkonu české i celosvětové ekonomiky. Některé české podniky byly nuceny omezit výrobu, zavést částečnou nezaměstnanost a někteří zaměstnavatelé museli dokonce přistoupit k propouštění zaměstnanců.

Tyto negativní ekonomické dopady koronavirové krize lze překlenout např. prostřednictvím úvěru pro podnikatele zasažené koronavirem v rámci programu COVID. Jednou z dalších možností, jak si společnosti mohou zajistit finanční prostředky, je vydání tzv. firemních dluhopisů, které jsou velmi oblíbenou alternativou k bankovním úvěrům. O korporátní dluhopisy je značný zájem také ze strany investorů, tedy privátních investorů či veřejnosti, protože úrok nabízený obchodními společnostmi je ve srovnání s úrokem státních dluhopisů často příznivější.

Tyto negativní ekonomické dopady koronavirové krize lze překlenout např. prostřednictvím úvěru pro podnikatele zasažené koronavirem v rámci programu COVID. Jednou z dalších možností, jak si společnosti mohou zajistit finanční prostředky, je vydání tzv. firemních dluhopisů, které jsou velmi oblíbenou alternativou k bankovním úvěrům.

A co to vlastně dluhopisy jsou? Dluhopisy jsou cennými papíry, s nimiž je spojeno právo vlastníka dluhopisu na splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích ze strany osoby, která dluhopisy vydala, tedy společnosti (tzv. emitenta). Emitent se na základě smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů zavazuje investorovi vyplácet výnosy, a to až do doby splatnosti dluhopisu. Po splatnosti dluhopisu je emitent povinen vrátit investorovi i samotnou jistinu dluhopisu. Investor tedy ve finále dostane zpět své peníze zhodnocené o výnosy a emitent naopak získá, mnohdy velmi rychle, potřebné finance.

Základní právní úprava emise dluhopisů je obsažena v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Dále se uplatní řada evropských předpisů, jež jsou do vnitrostátních norem promítnuty. Dříve než přistoupí emitent k samotné emisi dluhopisů, měl by si promyslet, komu a jak bude dluhopisy nabízet (omezenému okruhu osob – privátní nabídka dluhopisů, či veřejnosti – veřejná nabídka dluhopisů, sám nebo prostřednictvím dalších osob). Pokud chce emitent své dluhopisy nabízet veřejně a v hodnotě vyšší než 1 milion EUR, pak musí zpravidla připravit pro danou emisi prospekt. Prospekt dluhopisů je informační dokument obsahující informace nezbytné pro investory k posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a dluhů emitenta, jeho finanční situace či budoucího vývoje podnikání.

Příprava a schvalování prospektu je mnohdy časově a finančně náročný proces. Velká část emitentů se proto snaží zveřejnění prospektu vyhnout a vydávat tak dluhopisy v rámci výjimek. Jednou z těchto výjimek je tzv. podlimitní emise, tedy taková emise, jejíž objem je nižší než 1 milion EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Povinnost vyhotovit prospekt se nevztahuje dále na emise určené výhradně kvalifikovaným investorům či emise určené méně než 150 osobám. V těchto případech je povinen emitent vypracovat pouze emisní podmínky, v nichž je určena zejména jmenovitá hodnota dluhopisů, předpokládaná jmenovitá hodnota emise, úrokový výnos a datum jeho splatnosti, datum konečné splatnosti dluhopisů či upraveny podmínky schůze věřitelů. Emisní podmínky nepodléhají schválení ze strany České národní banky.

Průběh a délka jednotlivých emisí se tedy liší v závislosti na tom, zda je tedy potřeba vypracovat prospekt či nikoli. Budou-li se vyhotovovat pouze emisní podmínky, může celý proces emise dluhopisů trvat v řádu pár týdnů.

V případě Vašeho zájmu Vám s celým procesem emise dluhopisů rádi pomůžeme a prvního investora můžete mít již přibližně do 14 dnů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.