EMISE DLUHOPISŮ

Dluhopisy jsou cennými papíry, s nimiž je spojeno právo vlastníka dluhopisu na splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích ze strany osoby, která dluhopisy vydala, tedy emitenta. Dluhopisy jsou v poslední době vyhledávaným nástrojem financování nejrůznějších aktivit obchodních společností. O podnikové neboli korporátní dluhopisy je značný zájem také ze strany investorů. Úrok nabízený obchodními společnostmi je totiž ve srovnání s úrokem státních dluhopisů často příznivější.

Dříve než přistoupí emitent k samotné emisi dluhopisů, měl by si promyslet, komu a jak bude dluhopisy nabízet (omezenému okruhu osob či veřejnosti, sám či prostřednictvím dalších osob) a určit osobu, která bude zajišťovat evidenci investorů a výplatu výnosů. Každý emitent je povinen vypracovat tzv. emisní podmínky, v nichž je určena zejména jmenovitá hodnota dluhopisů, předpokládaná jmenovitá hodnota emise, úrokový výnos a datum jeho splatnosti, datum konečné splatnosti dluhopisů či upraveny podmínky schůze věřitelů. Emisní podmínky nepodléhají schválení ze strany České národní banky.

Dříve než přistoupí emitent k samotné emisi dluhopisů, měl by si promyslet, komu a jak bude dluhopisy nabízet (omezenému okruhu osob či veřejnosti, sám či prostřednictvím dalších osob) a určit osobu, která bude zajišťovat evidenci investorů a výplatu výnosů.

Hodlá-li emitent nabízet dluhopisy širokému okruhu osob, musí zpravidla zveřejnit prospekt dluhopisů. Právní úprava prospektu a veřejné nabídky cenných papírů je v současné době upravena v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Dne 21. 7. 2019 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, jež bude přímo použitelné ve všech členských státech EU. Z důvodu odstranění duplicity bude proto úprava prospektu ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu vypuštěna. Prospekt dluhopisů je informační dokument obsahující veškeré údaje nezbytné pro investory k posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a dluhů, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace emitenta. Nezbytnou součástí prospektu jsou poslední dvě účetní závěrky emitenta ověřené auditorem. Povinnost vyhotovit prospekt se nevztahuje na emise, jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než 1.000.000 EUR; emise určené výhradně kvalifikovaným investorům; emise určené méně než 150 osobám či emise, jejichž jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce 100.000 EUR. Prospekt dluhopisů je vydáván pro každou jednotlivou emisi zvlášť. Pokud má emitent v úmyslu vydat více než jednu emisi dluhopisů, může být prospekt nahrazen základním prospektem, který bude vydáván v rámci dluhopisového programu. Základní prospekt nemusí v tomto případě obsahovat konečné podmínky jednotlivých emisí. Emise a jejich konečné podmínky budou následně emitentem popsány v doplňcích dluhopisového programu. Podmínky emisí jako je úrokový výnos, doba splatnosti, nominální hodnota atd. se mohou v rámci těchto emisí lišit. Prospekt je schvalován Českou národní bankou ve správním řízení, a to na základě písemné žádosti podané emitentem. Česká národní banka zejména kontroluje, zda prospekt obsahuje veškeré právními předpisy požadované náležitosti. Schválený prospekt je platný po dobu 12 měsíců ode dne jeho schválení Českou národní bankou.

Průběh a délka jednotlivých emisí se liší v závislosti na tom, zda je potřeba vypracovat prospekt či nikoli. Budou-li se vyhotovovat pouze emisní podmínky, může celý proces emise dluhopisů trvat v řádu několika dní či týdnů. V případě prospektu se tato doba prodlužuje na týdny, někdy i měsíce. V rámci obou typů emisí je dále potřeba vypracovat smlouvu o upsání a koupi dluhopisů a vytvořit samotné dluhopisové listiny. Budoucím emitentům, kteří nemají s emisí dluhopisů zkušenosti, raději doporučujeme vyhledat pomoc odborníků, zejména advokátních kanceláří, které mohou zajistit bezchybný průběh celého procesu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.