BEZÚHONNOST Z POHLEDU PODNIKÁNÍ

BEZÚHONNOST NEJENOM Z POHLEDU PODNIKÁNÍ

Chystáte se podnikat a byli jste někdy soudně trestáni? Nebo podnikáte a je proti vám vedeno trestní řízení? Pak vás možná zaujme náš článek týkající se problematiky bezúhonnosti související nejenom s podnikáním.

Jednou ze všeobecných podmínek provozování živnosti je dle živnostenského zákona bezúhonnost. Nejde o bezúhonnost „absolutní“ (tedy že by překážkou pro získání živnostenského oprávnění bylo odsouzení za jakýkoliv trestný čin), z hlediska živnostenského zákona je překážkou pro podnikání pouze odsouzení pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který fyzická osoba žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. To, zda byl trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, se posuzuje u každého případu zvlášť a neexistuje tak výčet trestných činů, který by představoval překážku pro provozování živnosti.

Obdobné podmínky upravuje zákon o obchodních korporacích, kdy překážkou pro způsobilost k výkonu funkce člena voleného orgánu (tj. statutárního či kontrolního orgánu) je i pravomocné odsouzení, ledaže se na osobu hledí, jako by nebyla odsouzena, za trestný čin zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, daňový, poplatkový nebo devizový, proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo za trestný čin obdobný výše uvedeným trestným činům v zahraničí.

V obou případech odsouzení není překážkou, pokud se na danou osobu hledí, jako by nebyla odsouzena. Tato pro mnohé zvláštní formulace odkazuje na institut nazývající se zahlazení odsouzení. Pravomocné odsouzení pro trestný čin se eviduje mimo jiné v rejstříku trestů, jehož výpis si lze vyžádat například na poště. Kromě použití pro osvědčení o způsobilosti k provozování živnosti nebo výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace může být výpis z rejstříku trestů vyžadován také při vstupu do nového zaměstnání atd. Některá odsouzení se z rejstříku trestů automaticky „vymažou“ – zahladí na základě zákona zpravidla po vykonání uloženého trestu (např. trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest uložený za jiný než zvlášť závažný zločin, zákaz činnosti apod.). Jiné tresty však ve výpisu z rejstříku trestů mohou nadále zůstávat, i přesto, že byly již vykonány, a vytvářet tak potenciální překážky nejen pro vaše podnikání, ale také pro zaměstnání, kdy spousta zaměstnavatelů požaduje před nástupem do práce čistý výpis z rejstříku trestů.

Jak tedy postupovat v případě, kdy ve výpisu z rejstříku trestů máte záznam, o kterém se domníváte, že již mohl být vymazán? Ideálně doporučujeme vyhledat advokáta, který posoudí, zda u vás došlo ke splnění podmínek pro zahlazení odsouzení. V případě, že tyto podmínky splněny byly, bude třeba sepsat žádost k soudu, který následně vydá rozhodnutí o tom, že se odsouzení zahladí.

Jestliže již podnikáte a je proti vám vedeno trestní řízení, může se stát, že případné odsouzení může vést k dočasné nemožnosti nadále podnikat. Bude-li totiž soudem rozhodnuto, že byl z vaší strany spáchán úmyslný trestný čin, který byl spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, živnostenský úřad vám může zrušit živnostenské oprávnění. Jak se v takovém případě zachovat? Nejlepší cestou je pomoc advokáta již v průběhu trestního řízení, aby v ideálním případě k odsouzení vůbec nedošlo. Ne vždy je ale taková varianta možná. Advokát vám však může pomoci alespoň hrozící trest co nejvíce zmírnit, případně vám může nabídnout tzv. odklony, kterými se rozumí jiné skončení trestního řízení než standardní projednání věci v hlavním líčení a odsouzení. V případě, že k odsouzení již došlo a živnostenský úřad vydal rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, lze se proti takovému postupu bránit odvoláním.

Ať už potřebujete pomoci se zahlazením odsouzení, trestním řízením obecně nebo ve spojení s podnikáním z jakékoliv pozice a v jakékoliv době, neváhejte se obrátit na Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o., konkrétně pak na naši specialistku Mgr. Ivanu Vaňkovou, a to na emailové adrese ivana@petrasrezek.cz. Vaši situaci posoudíme, probereme s vámi možná řešení a v případě zájmu rovněž provedeme či zajistíme všechny možné kroky k úspěšnému vyřešení vaší situace.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.