TERAPEUTICKÉ PROGRAMY PRO ŘIDIČE

TERAPEUTICKÉ PROGRAMY PRO ŘIDIČE

 

V roce 2023 byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Kromě jiného tato novelizace přinesla podstatnou novinku – zavedení povinných terapeutických programů pro některé skupiny řidičů. Od dubna letošního roku budou muset řidiči, u kterých tak zákon stanoví, povinně absolvovat terapeutický program, který cílí na prevenci proti dalšímu rizikovému jednání v rámci silniční provozu. Programu se může účastnit, z dobrovolného rozhodnutí, i široká veřejnost, tedy každý, kdo chce řídit bezpečněji a přispívat tak ke kolektivní zodpovědnosti.

Také je důležité zmínit, že se nová právní úprava vztáhne zpětně i na řidiče, kteří skutek spáchali počínaje dnem 1.7.2023. Zákon totiž říká, že pro vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl v souvislosti se skutkem spáchaným přede dnem 1.7.2023, se absolvování terapeutického programu nevyžaduje. V ostatních případech však vyžadován bude. Terapeutické programy se tak vztáhnou na celou řadu řidičů, kteří s tím velmi pravděpodobně nepočítali, a proto doporučujeme absolvování programu začít řešit včas, aby se vám vrácení řidičského oprávnění neprotáhlo.

Povinnost absolvování terapeutického kurzu dopadá na všechny řidiče, kterým byl dočasně uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, a to na dobu alespoň osmnácti měsíců a také na ty, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že nejméně po dobu osmnácti měsíců nebudou řídit motorová vozidla. Další skupinou, na kterou se uvedená novelizace vztahuje, jsou osoby, které se v rámci silniční kontroly odmítly podrobit testu na přítomnost alkoholu, případně jiných omamných látek. Kromě těchto osob může být povinnost absolvovat terapeutický kurz uložena rozhodnutím soudu, případně rozhodnutím státního zastupitelství.

V rámci kurzu je kladen důraz na identifikaci projevů rizikového chování s cílem nabízet alternativní řešení kritických situací a upevňovat žádoucí postoje a chování. Absolvování programu by rovněž mělo přispívat ke snížení pravděpodobnosti nehod a rizikového chování, které k nim vede, a to za současného snížení rizika újmy pro potencionální oběti dopravních nehod. Programy se věnují širokému spektru témat; rekapitulace deliktu, alkohol a jiné návykové látky za volantem, rychlost, agresivita a zvládání vzteku, distrakce a únava, pravidla v dopravě a jejich ne/dodržování, maření výkonu rozhodnutí a další související problematice.

Terapeutické programy pro řidiče probíhají ve skupině maximálně dvanácti osob a jsou rozděleny do celkem pěti setkání po čtyřech hodinách, mezi jednotlivými setkáními je pak vždy minimálně týdenní rozestup. Programy se konají obvykle v odpoledních hodinách, aby bylo co nejlépe vyhověno pracovním povinnostem zúčastněných, absence na jednotlivých setkáních totiž není možná a každý účastník se musí zúčastnit všech částí kurzu. Program je, v souladu se zákonnou úpravou, plně hrazen účastníkem, a to ve výši 11.000 Kč bez DPH (tj. 13.310 Kč vč. DPH). Po úspěšném absolvování kurzu je účastníkům vydán certifikát.

Organizaci terapeutických programů zajišťuje Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., které rovněž uděluje akreditaci lektorům – psychologům a terapeutům, kteří lektorují samotné programy pro řidiče. Osoba, která má zájem se na kurz přihlásit, tak učiní prostřednictvím portálu metodického centra zde.  Neučiní-li tak osoba sama, přihlásí ji, po předchozí domluvě, lektor, vždy však nejpozději před zahájením terapeutického programu. Součástí informačního internetového portálu je rovněž seznam akreditovaných lektorů a databáze terapeutických programů.

V rámci naší kanceláře jsme navázali spolupráci s Mgr. Karolínou Petřekovou, která má dlouholeté zkušenosti a je akreditovanou lektorkou terapeutických kurzů pro řidiče. Díky této spolupráci se můžete těchto kurzů účastnit přímo v rámci prostorů naší advokátní kanceláře. V případě zájmu o absolvování kurzu se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: lukas@petrasrezek.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.