STALI JSTE SE OBĚTÍ DOPRAVNÍ NEHODY? POMŮŽEME VÁM UPLATNIT VŠECHNY VAŠE NÁROKY!

STALI JSTE SE OBĚTÍ DOPRAVNÍ NEHODY? POMŮŽEME VÁM UPLATNIT VŠECHNY VAŠE NÁROKY!

Člověk může být sebevíc opatrný, nicméně i tak se může každému z nás v dnešní rychlé době přihodit nepříznivá situace, kdy se staneme účastníky dopravní nehody. V tomto článku se budeme věnovat nárokům oběti takové nehody, neboli osobě poškozené. Definici osoby poškozené najdeme v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zmíněný zákon stanovuje, že poškozeným je ten, komu byla provozem vozidla způsobena újma a má tak právo na její náhradu. Pakliže spadáte pod tuto definici, máte ze zákona celou řadu nároků, které můžete vůči viníkovi nehody, respektive vůči jeho pojišťovně uplatnit. Od toho jsme tu my, abychom Vám pomohli uplatnit všechny nároky a zbytečně jste se neochuzovali o nemalé finanční odškodnění.

Dalším pádným důvodem, proč celou škodnou událost konzultovat s právním zástupcem, je určitě nepříliš přátelský přístup pojišťoven, které jsou zpravidla velmi skoupé k vyplácení nárokovaných částek a nenechají nikomu nic zadarmo. Jinak řečeno, pojišťovny Vám uhradí pouze ty nároky, které uplatníte, a tyto částky se snaží osekat, jak jen to jde. V horším případě může nastat i situace, kdy Váš nárok se zavádějícím odůvodněním odmítnou úplně. Pojišťovny jsou si totiž moc dobře vědomy toho, že vůči celému právnímu oddělení, které v dané pojišťovně mají, stojí obyčejný, práva neznalý laik, který se neorientuje v současné právní úpravě a judikatuře, a který tak nebude klást velký, či dokonce žádný odpor. Z toho potom vyplývá logický závěr, že pokud pojišťovnu kontaktujete skrze právního zástupce, Vaše startovní pozice bude znatelně lepší a šance na úspěšné vymožení všech vznešených nároků rapidně stoupne

Současně je potřeba nezapomenout na jedno velké pozitivum, které v rámci této oblasti zastupování naše kancelář nabízí, a to že ve většině případů nám klient nehradí za právní zastoupení peníze předem, ale bereme si pouze tzv. podílovou odměnu. Ta spočívá v tom, že se s klientem vzájemně dohodneme na určitých procentech a až podle toho, kolik se nám podaří pro klienta vymoci, jsme následně z této finální částky uspokojeni ve smyslu sjednaných procent. Klient má tak navíc záruku, že vynaložíme maximální úsilí pro to, aby vymožené plnění bylo v celkovém souhrnu pro klienta co nejvyšší. 

A jaké nároky Vám tedy vlastně jakožto osobě poškozené svědčí?  Obecně k odčiňování újmy u poškozeného platí princip plného odškodnění. Podle tohoto principu platí, že poškozený se stal účastníkem dopravní nehody nezaviněně, proto by mu měly být pokryty všechny náklady a nahrazeny nepříjemnosti, které mu v souvislosti s nehodou vznikly. Je však potřeba také ale zmínit, že i pojišťovny občas mají při řešení náhrady nároků poškozenému důvod k oprávněnému krácení nároku. Takovým příkladem může být spoluúčast poškozeného, konkrétně pak třeba nepoužití bezpečnostních pásů – pokud je prokázáno, že poškozený sám porušil své povinnosti, a tedy se na vzniku škody podílel, pojišťovna potom může důvodně pojistné plnění krátit.

Přejdeme-li k samotným nárokům, prvním elementárním je samozřejmě nárok na náhradu majetkové škody. Jedná se o škodu vzniklou zničením či poškozením věci v souvislosti s dopravní nehodou. Většině lidem je jasné, že mají nárok na uhrazení škody vzniklé na jejich poškozeném či totálně zničeném dopravním prostředku, například automobilu, nicméně často zapomínají na možnost uplatnění i jiných věcných škod. Mezi tyto lze zahrnout třeba rozbitý mobilní telefon, poškozené oblečení, rozbitou helmu či motorkářskou kombinézu. Tyto věci přitom můžou mít v souhrnu poměrně nezanedbatelnou hodnotu a byla by škoda si ji nenechat pojišťovnou uhradit. Taktéž nelze opomenout nárok poškozeného na náhradní vozidlo po dobu likvidace pojistné události, má to však samozřejmě své podmínky. 

Dalším důležitým nárokem je nárok na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví. Nejčastěji je mezi laickou veřejností tento nárok znám pod označením tzv. bolestného. Člověk může při dopravní nehodě utrpět následky na zdraví, přičemž následně u poškozeného probíhá léčení. Často se musí poškozený podrobit nejedné operaci a následně nastává období rehabilitací. Celý tento proces léčby, který poškozený absolvuje lze následně uplatňovat vůči pojišťovně v podobě bolestného. Nezřídka kdy je zapotřebí, a toto určitě doporučujeme, bolestné konzultovat se soudním znalcem z oboru, který může nemajetkovou újmu správně vyčíslit. Právě zde může být prostor pro pojišťovny, aby pojistné plnění krátily, když z jejich strany nedojde k úplnému vyčíslení újmy. Naše kancelář spolupracuje s řadou soudních znalců, se kterými máme možnost Váš konkrétní případ prodiskutovat a na základě lékařské dokumentace následně správně ohodnotit a vyčíslit bolestné tak, abyste nebyli kráceni o finanční plnění.

Mezi nemajetkovou újmu spadají navíc také duševní útrapy, které nelze zcela jednoduše definovat, nicméně jsou spojeny s daným zásahem do zdraví poškozeného jedince. Můžeme zde hovořit o specifických okolnostech v průběhu léčby, které se vymykají standardnímu procesu, nebo také o nečekaných závažných komplikacích. I tyto lze po důkladné konzultaci s odborníkem v případě jeho doporučení uplatňovat. 

Nelze pak samozřejmě zapomenout na nárok na náhradu ztížení společenského uplatnění, mezi laickou veřejností jde o často používaný termín “trvalé následky“. Občanský zákoník definuje trvalé následky jakožto překážku lepší budoucnosti. U trvalých následků je opět zapotřebí odborné konzultace se soudním znalcem, který bude schopen na základě lékařské dokumentace a zhlédnutí poškozeného spravedlivě určit výši odškodnění, přičemž zde můžeme zpravidla hovořit o stovkách, až vyšších stovkách tisíc. Vždy však samozřejmě záleží na zdravotním stavu poškozeného. Nadto je potřeba brát na zřetel, že trvalé následky lze uplatňovat vždy až po kompletní stabilizaci zdravotního stavu poškozeného jedince. 

Současně mnoho lidí neví, že mají nárok také na proplacení nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného, neboli náklady léčení. Zde pojišťovny vyhodnocují právě fakt, zdali byly ony náklady skutečně spojeny s konkrétní událostí a zraněním poškozeného a zdali byly vynaloženy účelně. Bude se jednat zejména o léky, vitamíny, zdravotnické pomůcky či cestovné. Samozřejmě seznam nákladů, které spadají pod tento nárok je mnohem širší. Při osobní konzultaci Vás na jednotlivé možné náklady ve Vašem případě upozorníme a taktéž Vám doporučíme, jak postupovat, aby pojišťovna neměla moc možností tyto náklady krátit, nebo nehradit. Je proto určitě na místě se na právního zástupce obrátit co nejdříve po vzniku nějaké nehody, kde jste se stali obětí, neboť si tím můžete celý proces uplatňování nároků do budoucna podstatně zjednodušit.

V neposlední řadě bychom zde neměli zapomenout na nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, případně také po skončení pracovní neschopnosti. Nezřídka kdy se stává, že poškozený z dopravní nehody má zdravotní komplikace, které trvají několik týdnů, ba dokonce měsíců, či let, které ho po celou dobu omezují ve výkonu jeho dosavadního zaměstnání. To může v konečném důsledku znamenat pokles jeho příjmů. Rozdíl mezi příjmem před nehodou a po nehodě lze taktéž za správných podmínek uplatnit vůči pojišťovně. 

Shora vyjmenované nároky patří mezi ty nezákladnější a nejčastěji uplatňované, nicméně jejich výčet není kompletní. Navíc je potřeba zvolit správnou formu při uplatňování jednotlivých nároků, aby Vám pojišťovny skutečně plnily vše, co Vám náleží.

Pakliže se Vám se někdy stanete poškozeným z dopravní nehody, budeme rádi, když se obrátit právě na naši advokátní kancelář, konkrétně pak na našeho specialistu Mgr. Ondřeje Lišku, a to na telefonním čísle 725 145 814 nebo na e-mailové adrese ondrej.l@petrasrezek.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.