NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA

NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA

Od 1. ledna 2024 je účinný zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Tato novela mimo jiné zjednodušuje i zpřehledňuje bodový systém, zpřísňuje sankce za nejzávažnější a nejnebezpečnější přestupky a přináší novinky v oblasti dopravy.

Změny v bodovém systému

Změny v bodovém systému mají primárně přinést jeho zjednodušení a také zvýšení jeho srozumitelnosti. V původním znění předmětného zákona existovalo 5 kategorií bodového hodnocení za jednání, jímž došlo k porušení některé z povinností řidiče. Novela zákona počítá pouze se 3 kategoriemi, které budou hodnoceny 6, 4 a 2 body. Nic se však nemění na tom, že pokud řidič „nasbírá“ 12 bodů, bude mu odebráno řidičské oprávnění.

Nejzávažnější přestupky budou hodnoceny 6 body a zároveň zde bude platit princip „dvakrát a dost“. Mezi tyto přestupky bude mj. patřit řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Sankce se zde zvýšily, když nově bude ukládána pokuta v rozmezí 7.000 Kč až 25.000 Kč a zákaz řízení na 6 až 18 měsíců. Stejně tak bude do této kategorie spadat odmítnutí podrobení se vyšetření na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky, přičemž pokuta bude zvýšena na 25.000 Kč až 75 000 Kč a zákaz činnosti bude ukládán na 18 až 36 měsíců (původně hrozila pokuta 25.000 Kč až 50.000 Kč a zákaz činnosti na 12 až 24 měsíců). Do této kategorie dále patří například i tzv. „vysoké“ překročení rychlosti (o 40 km/h a více v obci nebo 50 km/h a více mimo obec), vjíždění na přejezd ve chvíli, kdy je to zakázáno, nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, řízení motorového vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady a také předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno. 

Středně závažné přestupky budou hodnoceny 4 body a zároveň zde bude platit princip „třikrát a dost“. Mezi tyto přestupky bude mj. patřit tzv. „vyšší“ překročení rychlosti (o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec), neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody, omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nedání přednosti v jízdě, řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel, ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého a také držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při jízdě vozidlem.

Méně závažná provinění budou hodnocena 2 body, přičemž do této kategorie bude mimo jiné patřit „střední“ překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km/h a více, řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti, nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, a také neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

Princip „dvakrát a dost“ resp. „třikrát a dost“

Dopustí-li se řidič dvakrát přestupku, který spadá do kategorie hodnocené 6 body (viz výše), bude mu odebráno řidičské oprávnění. Těchto dvou přestupků se musí dopustit v období tří let. Stejný princip platí u středně závažných přestupků hodnocených 4 body, kdy bude řidiči řidičské oprávnění odebráno poté, co se řidič takto hodnoceného přestupku dopustí v daném období třikrát.

Konec nutnosti fyzického řidičského průkazu při řízení motorového vozidla

Od 1. ledna 2024 už nebude nutné mít u sebe při řízení v ČR kartičku řidičského průkazu, bude stačit prokázat při kontrole svou totožnost. Mít u sebe plastovou kartičku řidičského průkazu bude nutné pouze při cestách do zahraničí. Nic se ale nemění na povinnosti disponovat platným řidičským průkazem i řidičským oprávněním. O nový průkaz si řidiči mohou zažádat během pár minut na Portálu dopravy. Úplně stejně odpadá i povinnost mít u sebe v autě osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). Do budoucna je navíc plánováno i zrušení povinnosti mít u sebe doklad prokazující pojištění vozidla (zelenou kartu).

Nový rychlostní limit na určitých dálničních úsecích

Novela zákona o silničním provozu zvyšuje maximální povolenou rychlost na vybraných úsecích dálnic z 130 km/h na 150 km/h. Tato změna se týká pouze úseků, které jsou pro tuto rychlost vhodné a bezpečné. Aktuálně má Ministerstvo dopravy vytipované zatím jen tři úseky. První úseky se zvýšenou rychlostí by se měly objevit cca do dvou let. Jako důvody k této změně uvádí Ministerstvo dopravy plynulejší a efektivnější provoz na dálnicích a dodává, že zvýšení rychlostního limitu je v souladu s trendem v některých jiných evropských zemích. Zároveň ale dodává, že zvýšení rychlostního limitu vyžaduje větší zodpovědnost od řidičů a že vyšší rychlosti znamenají kratší reakční časy. 

Řízení s mentorem

Řidičské oprávnění pro skupinu B lze s písemným souhlasem zákonného zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Žadatel musí absolvovat standardní výcvik v autoškole a úspěšně složit závěrečné zkoušky. Držitel tohoto řidičského oprávnění před dosažením věku 18 let – je oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor. Pro vykonávání funkce mentora bude potřeba splňovat stanovené podmínky: držení řidičského oprávnění pro skupinu B po dobu více, než 10 let, přičemž v posledních 5 letech musí tato osoba disponovat tímto řidičským oprávněním nepřetržitě, a v posledních 5 letech tato osoba nepozbyla právo k řízení motorového vozidla a zároveň nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu řízení. Tato osoba zároveň nesmí mít v bodovém hodnocení zapsán žádný bod. Každý sedmnáctiletý řidič smí mít ke svému jménu v jednu chvíli zapsány maximálně 4 mentory. 

Při samotném řízení sedmnáctiletého řidiče je mentor povinen na sedadle vedle řidiče sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče a v případě potřeby poskytnout řidiči radu. Mentor také nesmí vykonávat doprovod bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a také v případě, že je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu. 

Pokud jste se dostali do problému v souvislosti s dopravním přestupkem, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme. Kontaktní osobou je v tomto případě Mgr. Šárka Doležálková a spojit se s ní můžete telefonicky na čísle +420 601 323 787 nebo e-mailem na sarka@petrasrezek.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.