NEZAPOMEŇTE SI VČAS VYŘÍDIT NOVÝ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ!

V letošním roce vyprší velkému množství řidičů platnost jejich řidičského průkazu, přičemž zrovna Vy můžete být jedním z těch, koho se to týká. Z oficiálních údajů dokonce vyplývá, že těchto řidičů bude téměř 900.000, což je opravdu enormní počet. Další velké vlny výměny řidičských průkazů nastanou v následujících letech a budou pokračovat až do roku 2025. Doporučujeme tedy všem řidičům zkontrolovat si platnost řidičského průkazu. Z důvodu předcházení následným komplikacím je nanejvýš vhodné požádat si včas u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností o vydání nového řidičského průkazu. Tato žádost může být podána nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti řidičského průkazu. Včasným vyřízením nového řidičského průkazu se vyhnete následným komplikacím spojenými například se silniční kontrolou.

V této souvislosti považujeme za vhodné v tomto článku upozornit na možná rizika spojená s jízdou bez řidičského průkazu a jízdou bez řidičského oprávnění. Z naší praxe je nám navíc známo, že mnoho řidičů nerozlišuje mezi jízdou bez řidičského oprávnění a jízdou bez řidičského průkazu, a tak považujeme za potřebné toto vysvětlit.

Řidičské oprávnění

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno. Podmínky pro udělení řidičského oprávnění stanovuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silničním provozu“). 

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která dosáhla věku stanoveného tímto zákonem, je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel, a současně je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel. Další podmínkou je mimo jiné skutečnost, že osoba není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Dále nesmí být řidičské oprávnění uděleno osobě, které bylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů. Řidičské oprávnění nesmí být rovněž uděleno osobě, která vykonává závazek zdržet se řízení motorových vozidel, ke kterému se zavázala pro účely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhán. Pokud jste již držitelem řidičského oprávnění a nesplňujete některou z výše uvedených podmínek, tak dojde k odnětí nebo pozbytí řidičského oprávnění.

V případě, že budete řídit motorové vozidlo bez řidičského oprávnění, tak se dopouštíte závažného přestupku, za který vám může být uložena pokuta od 25.000 do 50.000 Kč a dále zákaz řízení od 1 do 2 let (§ 125c odst. 1 písm. e) Zákona o silničním provozu). Současně je tento přestupek spojen se zápisem 4 bodů.

Dále je třeba mít na paměti, že řízením motorového vozidla bez řidičského oprávnění se můžete dopustit i trestného činu. Například pokud řídíte poté, co vám byl rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci uložen zákaz činnosti řízení motorových vozidel, se dopouštíte trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Za tento trestný čin pak může být soudem uložen trest odnětí svobody až na dvě léta a rovněž vám velmi pravděpodobně bude uložen zákaz činnosti.

Řidičský průkaz

Jak bylo uvedeno výše, od jízdy bez řidičského oprávnění je třeba odlišovat jízdu bez řidičského průkazu. Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah. Řidičský průkaz může být vydán osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění (viz podmínky uvedené výše). Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe řidičský průkaz. Mezi důvody neplatnosti řidičského průkazu řadí Zákon o silničním provozu, mimo jiné, také uplynutí doby jeho platnosti.

Pokud řídíte motorové vozidlo bez řidičského průkazu, dopouštíte se přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) Zákona o silničním provozu, neboť porušíte jinou povinnost stanovenou tímto zákonem (mít u sebe řidičský průkaz). Na rozdíl od řízení bez řidičského oprávnění se však jedná o méně závažný přestupek, za který vám může být uložena pokuta až 2.000 Kč, pokud je ukládána tzv. blokově, tedy příkazem na místě, případně ve správním řízení hrozí pokuta 1.500 – 2.500 Kč.

Pokud jste se dostali do problému v souvislosti s dopravním přestupkem, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme. Kontaktní osobou je v tomto případě Mgr. Šárka Doležálková a spojit se s ní můžete telefonicky na čísle +420 601 323 787 nebo e-mailem na sarka@petrasrezek.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.