MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ VOZIDEL Z POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

V praxi se poměrně často stává, že někteří vlastníci ponechávají svá silniční motorová vozidla (zejm. autovraky) odstavena na pozemních komunikacích, což je pro ně nejjednodušší způsob, jak se jejich autovraku zbavit bez plnění jakýchkoliv povinností a bez zbytečného papírování. Takový postup však naráží na aktuálně platnou právní úpravu. V důsledku tohoto lehkovážného postupu vlastníků vozidel vzniká obcím povinnost tuto nelehkou situaci řešit. 

Cílem tohoto stručného článku je přiblížit možnosti odstranění vozidel z pozemních komunikací, které mohou obce využít v souladu s platnou legislativou. 

Právní úprava

Problematika odtažení vozidel z pozemních komunikací můžeme být řešena několika postupy, které jsou upraveny např.: 

  • v zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“); 
  • v zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SP“);
  • v zákonu č. 542/2020 Sb., výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“).

Překážka provozu na pozemních komunikacích dle zákona o SP

Předně by vozidlo mohlo být odstraněno z pozemní komunikace z důvodu, že představuje tzv. překážku provozu na pozemní komunikaciPřekážkou provozu na pozemních komunikacích se rozumí vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, např. náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace [viz § 2 písm. ee) zákona o silničním provozu]. V prvé řadě je nutné zdůraznit, že každý, kdo takovou překážku způsobí, má zákonnou povinnost ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. Pokud není možné takovou překážku neprodleně odstranit, musí být původcem řádně označena a ohlášena policii. Rozhodnutí o tom, že vozidlo ponechané na pozemní komunikaci je překážkou provozu na pozemních komunikacích a že je tedy nutné takové vozidlo odstranit, patří výlučně do působnosti policistovi nebo strážníkovi obecní policie. 

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že každý, kdo takovou překážku způsobí, má zákonnou povinnost ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. Pokud není možné takovou překážku neprodleně odstranit, musí být původcem řádně označena a ohlášena policii.

V případě, že zjistíte, že je vozidlo je ponecháno na pozemní komunikaci ve smyslu shora uvedeného, doporučujeme, abyste obratem o této skutečnosti informovali Policii ČR či městskou/obecní policii, která je povinna postupovat dle § 45 odst. 4 zákona o SP. Pokud původce překážky nesplní své shora uvedené zákonné povinnosti, hrozí mu mimo jiné uložení pokuty ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona o SP. 

Odstranění „vraku“ dle zákona o pozemních komunikacích

V případě, že by nebylo možné odstavené vozidlo klasifikovat jako překážku provozu na pozemní komunikaci, je možné tuto situaci řešit také dle § 19 a násl. zákona o pozemních komunikacích. Ust. § 19 odst. 2 písm. g) zmíněného zákona definuje termín vrak, kterým se rozumí silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku. Pokud dané vozidlo umístěné na pozemní komunikaci splňuje shora citované zákonné znaky, upravuje zákon o pozemních komunikacích ve svém ust. § 19c postup odstranění tohoto vraku vlastníkem pozemní komunikace nebo obcí. V takovém případě musí obec nebo vlastník pozemní komunikace se obrátit se svým návrhem na příslušný silniční správní úřad, který je oprávněn rozhodnout o uložení povinnosti provozovateli vraku jej odstranit a odstavit ho mimo dotčenou komunikaci. Pokud nebude vrak odstraněn ani do 2 měsíců od pravomocného uložení povinnosti provozovateli vraku, zajistí obec či vlastník příslušné komunikace jeho odtažení na náklady jeho provozovatele do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností. Pokud bude obec či vlastník příslušné komunikace postupovat dle předchozí věty, musí oznámit tuto skutečnost do 10 dnů ode dne předání vraku do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností též obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to z důvodu zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel. 

V takovém případě musí obec nebo vlastník pozemní komunikace se obrátit se svým návrhem na příslušný silniční správní úřad, který je oprávněn rozhodnout o uložení povinnosti provozovateli vraku jej odstranit a odstavit ho mimo dotčenou komunikaci.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Další možnost, jak řešit odstranění odstaveného vozidla, je upravena v zákoně o výrobcích s ukončenou životností. Dle zmíněného zákona se odstaveným vozidlem rozumí vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla a které se nachází mimo pozemní komunikaci na místě, kde může poškodit nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí, nebo na veřejně přístupném místě, kde narušuje vzhled obce. Již ze zmíněné definice je patrné, že uvedený zákon dopadá na odstavená vozidla, která se nachází mimo pozemní komunikace, což je možné označit za výhodu. Pokud odstavené vozidlo je možné zahrnout pod shora citovanou definici, tak obecní úřad, v jehož správním obvodu se dané vozidlo nachází, bezodkladně vyzve jeho vlastníka k odstranění a současně tuto výzvu zveřejní na úřední desce; pokud není možné identifikovat vlastníka či vozidlo, zveřejnění se tato výzva pouze na úřední desce. V případě, že by odstavené vozidlo ohrožovalo bezprostředně životní prostředí nebo zdraví lidí, přemístí příslušný obecní úřad vozidlo na vybrané parkoviště a informuje vlastníka vozidla o umístění jeho vozidla ve výzvě uvedené v předchozí větě. K odstranění vozidla má vlastník lhůtu 1 měsíce od zveřejnění výzvy k jeho odstranění, pokud v této lhůtě vozidlo neodstraní, obecní úřad zajistí předání vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností, kdy náklady s tím spojené je povinen uhradit obci vlastník odstaveného vozidla. 

Jak postupovat v případě odstaveného vozidla, které má propadlou technickou kontrolu (STK)? 

Někteří majitelé nechávají svá vozidla odstavit na pozemních komunikacích z důvodu zániku STK. Způsob odstranění tohoto typu vozidla je blíže upraven v zákoně o pozemních komunikacích, a to konkrétně v ust. § 19 odst. 2 písm. h) a ust. § 19d. Zákon o pozemních komunikacích blíže specifikuje pro své účely dané vozidlo se zaniklým STK tak, že se jedná o silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. V tomto případě je tedy oprávněn vlastník pozemní komunikace/obec (v případě veřejně přístupné účelové komunikace, která se na jejím území nachází) vyzvat vlastníka k nápravě stavu (tj. provedení STK), případně aby vozidlo odstranil a odstavil mimo dotčenou pozemní komunikaci. Pokud tak majitel vozidla neučiní do 2 měsíců ode dne doručení výzvy, je osoba, která výzvu učinila, oprávněna odstranit vozidlo z pozemní komunikace a odstavit ho na vhodném místě, kdy majiteli vozidla oznámí, kde si může vozidlo vyzvednout, vč. způsobu jeho vyzvednutí. I v tomto případě náklady na odstranění a odstavení vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit. Pokud si provozovatel nevyzvedne své vozidlo ani do 3 měsíců od doručení oznámení, rozhodne příslušný silniční správní úřad na návrh vyzývající osoby o povolení prodeje vozidla ve veřejné dražbě. 

V tomto případě je tedy oprávněn vlastník pozemní komunikace/obec (v případě veřejně přístupné účelové komunikace, která se na jejím území nachází) vyzvat vlastníka k nápravě stavu (tj. provedení STK), případně aby vozidlo odstranil a odstavil mimo dotčenou pozemní komunikaci.

Obdobně jako v případě odstavení vraku, hrozí fyzické osobě, která odstaví na pozemní komunikaci vozidlo, které má více než 6 měsíců propadlé STK, uložení nemalé pokuty (až do výše 300.000,- Kč). 

Pro úplnost doplňuji, že v § 19b zákona o pozemních komunikacích je blíže upraveno odstranění silničních vozidel ponechaných na pozemních komunikacích v rozporu s dočasným zákazem nebo omezením stání nebo zastavení silničních vozidel podle § 19a, přičemž toto ustanovení již není předmětem zájmu tohoto článku. 

Závěr

Jak je ze shora uvedeného zřejmé, vlastníci by měli odstavovat svá vozidla a plnit s tím spojené povinnosti v souladu s příslušnými zákony na úseku silničního provozu. V případě, že tyto své povinnosti nebudou plnit řádně, hrozí jim uložení pokut za spáchané přestupky, jakož jim hrozí nebezpečí hrazení nákladů za odstranění jejich vozidel, případně též jejich prodej ve veřejné dražbě. 

Pokud jste občany obce a vidíte, že se ve Vaší lokalitě nachází vozidlo, které bylo odstaveno a stojí na daném místě již nějakou dobu, doporučujeme nejdříve o tom uvědomit Policii ČR nebo obecní/městskou policii. V případě, že tyto orgány neshledají možný postup dle zákona o SP, tj. rozhodnout o odstranění vozidla z důvodu existence překážky provozu na pozemní komunikaci, informujte o odstaveném vozidle obci, která může využít postupů uvedených v tomto článku. 

Jistě doporučujeme též obcím aktivně řešit vraky vozidel umístěných na jejím území, protože hromadění takových vozidel nepřispívá k pohodlí obyvatel obce, jakož tato činnost narušuje i celkový vzhled obce. V některých případech může dokonce takové umístění vozidel ohrožovat životní prostředí a zdraví lidí, a proto je včasný zásah obce nezbytný. 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.