PROBLEMATIKA VLASTNICTVÍ HONEBNÍHO POZEMKU DÍL 2. – VLASTNICTVÍ HONEBNÍHO POZEMKU A ČLENSTVÍ V HONEBNÍM SPOLEČENSTVU

Vlastník honebního pozemku a členství v honebním společenstvu

V minulém článku „Vlastník pozemku – právo myslivosti a honitba“ (odkaz zde) jsme vysvětlili, jak vzniká honitba. Pokud souvislé honební pozemky vlastníka dosahují min. 500 ha, může být uznána „vlastní honitba“. Většina otázek, které dostáváme, se však pojí s pozemky s menší výměrou. Ty bývají součástí „společenstevní honitby“, jejímž držitelem je honební společenstvo. Pro vlastníky těchto pozemků je pak velmi důležitá otázka členství v tomto společenstvu, protože se s ní pojí jejich práva a povinnosti, včetně finančních nároků – např. náhrad za užívání pozemků k výkonu práva myslivosti, jež jsou splatné na konci měsíce března.

Kde najdu „seznam“ honebních společenstev?

Rejstřík honebních společenstev dle zákonné úpravy vede orgán státní správy myslivosti, je každému přístupný, každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si na své náklady kopie a výpisy. Pro členy i zájemce o členství v honebním společenstvu je důležité, že se do rejstříku zapisuje např. identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, jméno a adresa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru a jeho součástí je sbírka listin obsahující stanovy (§ 28 odst. 1–3 zákona o myslivosti).

Rejstřík honebních společenstev dle zákonné úpravy vede orgán státní správy myslivosti, je každému přístupný, každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si na své náklady kopie a výpisy.

Uživatelsky přívětivé je vyhledávání na webových stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, na kterých je možné nalézt honební společenstva dle jejich názvu, identifikačního čísla osoby (IČO), názvu kraje a názvu orgánu státní správy myslivosti (https://ws1.uhul.cz/rhs/prehled.php).

Je možné, abych byl členem honebního společenstva, přestože se do něj sám „nepřihlásím“?

Ano, je to možné. Pokud se vlastníci honebních pozemků aktivně účastnili „tvorby“ honebního společenstva, jemuž byla honitba uznána, svého členství v něm si jsou vědomi. Toto povědomí se však často vytrácí s převodem nebo přechodem vlastnického práva na jejich nástupce (např. při koupi, darování nebo v rámci dědického řízení), kteří se nezřídka domnívají, že musí aktivně konat, aby se členy stali či musí se svým členstvím alespoň souhlasit. Dle zákona však platí, že nabyvatel pozemků se stane členem honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí (§ 26 odst. 1 zákona o myslivosti). V praxi se proto setkáváme s velkým množstvím členů honebních společenstev, kteří o svém členství vůbec nevědí. 

Jak je to se „vstupem“ do honebního společenstva u vlastníků přičleněných pozemků?

U vlastníků honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil do společenstevní honitby, je situace odlišná. Ti se stávají řádnými členy honebního společenstva, pokud do 30 dnů od doručení vyrozumění o přičlenění oznámí písemně honebnímu společenstvu, že trvají na členství (§ 26 odst. 6 zákona o myslivosti). Mohou se však stát členy honebního společenstva i později – pokud podají přihlášku a o jejich přijetí kladně rozhodne valná hromada honebního společenstva.

Je možné, abych byl z důvodu vlastnictví některých pozemků „nečlen“ a z důvodu vlastnictví jiných člen?

S touto otázkou souvisí rozhodnutí Nejvyššího soudu, který se zabýval postavením vlastníka honebního pozemku – „nečlena“ honebního společenstva, který nabyl další pozemky od člena. Konstatoval, že „takový vlastník se stává členem honebního společenstva s počtem hlasů určeným i z výměry pozemků, dříve k honitbě přičleněných dle § 30 odst. 1 zákona o myslivosti“ (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2019, spis. zn. 27 Cdo 4297/2017). Soud tedy konstatoval, že vlastník pozemků tedy nebude v souvislosti s vlastnictvím některých pozemků „nečlen“ a současně v souvislosti s vlastnictvím jiných pozemků člen.

Problematikou členství v souvislosti s hlasováním na valné hromadě honebního společenstva a možností následného vyslovení soudu o neplatnosti smluv o nájmu honitby jsme se blíže zabývali v našem předchozím článku „Členství v honebním společenstvu a neplatnost smluv o nájmu honitby“, který byl uveřejněn na našem blogu (https://petrasrezek.cz/clanky/neplatnost-smluv-o-najmu-honitby).

Kde najdu seznam členů konkrétního honebního společenstva?

Aktuální seznam svých členů má vést přímo honební společenstvo a také má povinnost každému svému členu na jeho písemnou žádost (a jen za úhradu nákladů) vydat opis seznamu všech členů, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti (§ 19 odst. 8 zákona o myslivosti). Je však nutno upozornit na to, že zejména pro honební společenstva s pozemky stovek až tisíců vlastníků či spoluvlastníků je obtížné tento seznam vést, a proto se tak v praxi často neděje. 

Nechci být členem honebního společenstva, je možné z něj „vystoupit“?

K členství nemůže být vlastník honebního pozemku nucen a má právo své členství písemným oznámením ukončit. Musí však pamatovat na to, že jeho členství zanikne posledním dnem kalendářního roku, ve kterém bylo toto oznámení učiněno (§ 26 odst. 3 zákona o myslivosti). Pokud tedy např. 15. 4. 2023 oznámí, že chce své členství ukončit, zanikne jeho členství až 31. 12. 2023.

K členství nemůže být vlastník honebního pozemku nucen a má právo své členství písemným oznámením ukončit.

Závěr

„Seznam“ honebních společenstev lze nalézt v rejstříku honebních společenstev, seznam členů pak vedou jednotlivá honební společenstva. V otázce členství se však často chybuje. Zjednodušeně lze uzavřít, že vlastník, který nabyl pozemek od člena honebního společenstva, se členem stane, pokud „nekoná“ (neoznámí, že se členstvím nesouhlasí) a vlastník honebního pozemku, který orgán státní správy myslivosti přičlenil, se členem stane, pokud „koná“ (oznámí, že trvá na členství). Pokud však „nečlen“ nabyde pozemek od člena, stane se členem s celou výměrou svých pozemků. Členství v honebním společenstvu je však možné oznámením ukončit.

Problematice finančních nároků, které vlastníci honebních pozemků mohou uplatňovat, ať již v případě svého členství či „nečlenství“ v honebním společenstvu, se budeme věnovat v následujících článcích.

Pokud ve výše uvedených oblastech potřebujete právní pomoc, můžete se obrátit na naši specialistku na právo v lesnictví a zemědělství Mgr. Ing. et Ing. Zuzanu Valeriánovou, Ph.D. Kontaktovat ji můžete telefonicky na čísle 725 436 814 nebo e-mailem na adrese zuzana.v@petrasrezek.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.