POMOC ADVOKÁTA OBĚTEM SEXUÁLNĚ MOTIVOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ

Mnoho obětí sexuálně motivovaných trestných činů z důvodu obav z reakce svého okolí neoznámí spáchání tohoto trestného činu orgánům činným v trestním řízení. Oběti těchto trestných činů se mnohdy setkávají s nepatřičnými reakcemi ze strany svých příbuzných, známých či osob v rámci internetového prostředí, kdy jsou sexuálně motivované trestné činy bagatelizovány. Důvodem obav z oznámení trestného činu může být i necitlivý, přezíravý a nesprávný postup orgánů činných v trestním řízení. Z tohoto důvodu lze obětem těchto trestných činů doporučit vyhledat pomoc advokáta, který může jako zmocněnec poškozeného dohlížet na zákonnost a správnost postupu jednotlivých orgánů činných v trestním řízení a hájit zájmy poškozeného

Trestné činy v sexuální oblasti

Trestní zákoník rozeznává několik trestných činů v sexuální oblasti. Častým případem je trestný čin znásilnění, kdy tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti. Stav bezbrannosti může být způsoben opilostí, vlivem drog, spoutáním, ale i hlubokým spánkem nebo duševní chorobou. Dále trestní zákoník rozeznává trestný čin sexuálního nátlaku, kterého se dopustí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti.Častým případem sexuálně motivovaného trestného činu může být trestný čin pohlavního zneužití, jehož podstata spočívá ve vykonání soulože s dítětem mladším patnácti let nebo v jiném způsobu pohlavního zneužití.

Práva oběti trestného činu v rámci trestního řízení

Za poškozeného (oběť trestného činu) je považován ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, byla mu způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. 

Poškozený má například právo činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit. Dále platí, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění.

Pro oběti sexuálně motivovaných trestných činů může být mnohdy velmi nepříjemné již samotné oznámení trestného činu policejnímu orgánu. Stejně tak mohou být pro oběť trestného činu stresující a nepříjemné jednotlivé úkony, které v rámci trestního řízení probíhají. Z tohoto důvodu trestní řád umožňuje oběti trestného činu zvolit si zmocněnce, kterým může být advokát. K tomu je třeba dodat, že v případě, kdy je zmocněncem advokát, tak tento je dle zákona o advokacii povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Této mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient. Zmocněnec je oprávněn činit za poškozeného návrhy a podávat za něho žádosti a opravné prostředky. Současně je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit zúčastněná osoba nebo poškozený. Tím, že je zmocněnec oprávněn účastnit se jednotlivých úkonů trestního řízení, tak může náležitě hájit zájmy poškozeného. Z pohledu poškozeného je podstatné, že zmocněnec je oprávněn podávat opravné prostředky proti nezákonnému postupu jednotlivých orgánů činných v trestním řízení (tam, kde to zákon umožňuje).

V rámci prověřování a vyšetřování trestné činnosti probíhá celá řada úkonů, kdy poškozený nebo jeho zmocněnec mají právo se některých z nich aktivně účastnit.

Pokud jsou v rámci vyšetřování shromážděny skutečnosti odůvodňující postavení pachatele před soud, tak je následně státním zástupcem podána obžaloba. V tento moment přechází těžiště celého procesu k místně příslušnému soudu. Po podání obžaloby následuje řízení před soudem, kdy probíhá hlavní líčení. Poškozený nebo jeho zmocněnec mají právo (nikoliv však povinnost) účastnit se celého hlavního líčení. V případě poškozeného je pak nutno počítat s tím, že bude v rámci hlavního líčení vyslechnut jako svědek. Ačkoliv hlavní líčení probíhá zásadně veřejně, tak může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné projednání věci ohrozilo mravnost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků. Tímto důležitým zájem může být právě ochrana soukromí svědka, který se stal obětí sexuálně motivovaného trestného. Dále platí, že veřejnost lze vyloučit jen pro část hlavního líčení, tedy jen pro výslech svědka.

V rámci trestního řízení je poškozený rovněž oprávněn uplatnit vůči pachateli trestného činu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, přičemž se v praxi často stává, že takovému nároku není vyhověny, protože není správně uplatněn, vyčíslen či doložen, což je věc, se kterou poškozenému může pomoci právě advokát.

Ochranu obětem trestných činů poskytuje mimo trestního řádu také zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů. Tento zákon detailněji upravuje jednotlivá práva obětí trestných činů, například právo na informace. Z pohledu oběti trestného činu pak může být podstatné, že oběť a osoba jí blízká mají právo požádat v kterémkoliv stadiu trestního řízení, popřípadě i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, kterých se účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění jejich kontaktu s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení. Otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti, zejména týkající se předchozích sexuálních vztahů a chování oběti, lze klást jen tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Tyto otázky je třeba klást zvlášť šetrně a po obsahové stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech znovu opakovat; jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti přizpůsobit věku, osobním zkušenostem a psychickému stavu oběti.

Z pohledu oběti trestného činu pak může být podstatné, že oběť a osoba jí blízká mají právo požádat v kterémkoliv stadiu trestního řízení, popřípadě i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, kterých se účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění jejich kontaktu s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení.

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že pro oběť sexuálního motivovaného trestného činu může být vhodné, pokud vyhledá pomoc advokáta, který bude následně v rámci trestního řízení jako její zmocněnec. Krom toho, že advokát může být oporou oběti, tak se může účastnit jednotlivých úkonů, a současně může reagovat prostřednictvím opravných prostředků na případné nezákonné postupy jednotlivých orgánů činných v trestním řízení. 

Pokud jste se v minulosti stala nebo stal obětí sexuálně motivovaného trestného činu, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme. Kontaktní osobou je v tomto případě Mgr. Šárka Doležálková a spojit se s ní můžete telefonicky na čísle +420 601 323 787 nebo e-mailem na sarka@petrasrezek.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.