ZA JAKÉ PŘESTUPKY HROZÍ ZÁKAZ ŘÍZENÍ?

Dopravní přestupky se na silnicích objevují denně a téměř každý z nás se s dopravním přestupkem již alespoň jednou setkal. Ne za každý z dopravních přestupků Vás pak čeká jen pokuta (v ještě lepším případě pouze domluva), ukládané sankce se totiž mohou lišit a za jeden přestupek tak můžete být „odměněni“ pokutou, zákazem řízení a ještě i zápisem bodů. 

Ne za každý z dopravních přestupků Vás pak čeká jen pokuta (v ještě lepším případě pouze domluva), ukládané sankce se totiž mohou lišit a za jeden přestupek tak můžete být „odměněni“ pokutou, zákazem řízení a ještě i zápisem bodů. 

Co velká spousta řidičů neví, je skutečnost, že zákon závazně stanoví, jaké sankce jsou za daný konkrétní přestupek ukládány. Správní orgán tak nemá na výběr a dané druhy trestů musí povinně uložit. Ukládání stanovených druhů sankcí tedy není na uvážení správních orgánů a představy, že Vám správní orgán neuloží zákaz řízení, ale dá jen tučnější pokutu, tak vůbec nejsou na místě. 

Obecně se dá říct, že je právní úprava týkající se přestupků poměrně komplikovaná a málokdo se v ní obstojně vyzná. Někdy se tak může stát, že bez odborné pomoci přijdete o řidičské oprávnění i tehdy, kdy by tomu tak být nemuselo. Proto je v případě přestupků, za které hrozí zákaz řízení, zpravidla vhodné vyhledat rady advokáta, který vám pomůže aspekty přestupkového řízení objasnit a zkusí váš řidičský průkaz zachránit. Pokud potřebujete řidičský průkaz k výkonu svého povolání, může být pro vás skutečnost, že o řidičské oprávnění nepřijdete, zcela zásadní.

U některých dopravních přestupků je pak notoricky známé, že jsou spojeny se zákazem činnosti, jako například ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou nebo vysoké překročení rychlosti. O některých přestupcích to však již neplatí a někdy jsou naopak řidiči velmi překvapení, že jim zákaz řízení hrozí, typicky se jedná třeba o jízdu bez registrační značky – SPZ (příkladem za situace, kdy k jejímu upadnutí došlo při dopravní nehodě). Níže jsme si pro vás připravili výčet některých přestupků, za které je zákaz činnosti pravidelně ukládán.

1. Nepodrobení se testu na alkohol nebo návykové látky

Je obecně známo, že za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek vám bude uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Méně známou skutečností však je, že k uložení zákazu činnosti až na dva roky a souběžně uložení pokuty ve výši 25.000 – 50.000 Kč dochází i za situace, kdy se odmítnete podrobit orientačnímu či odbornému lékařskému vyšetření na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek v krvi. Ještě víc překvapí, že tento přestupek je spojen se zápisem dokonce 7 bodů do bodového hodnocení.

2. Předjíždění na dálnici

Přestupek, kterého se často dopouštějí především řidiči kamionu. Na dálnicích totiž nesmíte druhého řidiče ohrozit ani omezit, což často dělají právě řidiči vozidel nad 3,5 tun nebo o délce nad 7 metrů, kteří při předjíždění zpomalí silniční provoz a vytvoří tím za sebou kolonu vozidel. Za takové omezení provozu na dálnici vám hrozí pokuta ve výši od 5.000 do 10.000 Kč a uložení zákazu činnosti. Současně počítejte i s body. Kromě předjíždění na dálnicích za určitých situací, které jsme už zmínili, je zakázané na dálnicích taktéž couvání, otáčení se nebo jízda v protisměru

3. Nepředložení potvrzení o způsobilosti

Osoby nad 65 let by měly mít na paměti, že při řízení vozidla musí mít ze zákona u sebe potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud by taková osoba nepředložila potvrzení při policejní kontrole (z důvodu, že jím vůbec nedisponuje), hrozila by jí pokuta v rozmezí od 5.000 – 10.000 Kč a zákaz činnosti až na jeden rok.

4. Špatné umístění registračních značek

Každé auto jezdící na pozemních komunikacích musí mít registrační značku, která musí splňovat jisté požadavky – mimo jiné být čitelná a umístěná na správném místě. Jestliže některá z těchto povinností nebude splněna, může být řidiči daného vozidla udělena pokuta v rozmezí od 5.000 do 10.000 Kč a zákaz činnosti až na jeden rok.

5. Špatný technický stav auta

Pokuta v rozmezí 5.000 – 10.000 Kč a zákaz řízení vám může hrozit i v případě, že je vaše vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na silnicích. Provozem takového auta můžete totiž ohrozit nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu.

6. Předjíždění přes plnou čáru

Další způsob předjíždění, za který vám může být udělen zákaz řízení, je předjíždění přes plnou čáru v případě, kdy se v místě vyskytuje dopravní značka zakazující předjíždění. Za takové jednání vám může správní orgán udělit pokutu od 5.000 Kč až do 10.000 Kč a zákaz řízení až na jeden rok. 

7. Překročení rychlosti

Udělit zákaz řízení v rozmezí 6–12 měsíců a pokutu od 5.000 do 10.000 Kč je možné i v případě, že překročíte povolenou rychlost. Překročení rychlosti má několik limitů, od kterých se pak odvíjí s tím spojené sankce a jejich výše. Za nejzávažnější (a tedy rovnou i spojené s uložením sankce zákazu činnosti) je považováno překročení rychlosti v obci o minimálně 40 km/h, zatímco mimo obec o 50 km/h.

8. Přejetí železničního přejezdu 

Přejetí železničního přejezdu se stává přestupkem tehdy, kdy přejedete přes přejezd i přes to, že již blikají varovná červená světla. V tomto případě vám hrozí zákaz řízení v rozmezí 1-6 měsíců a pokuta od 2.500 do 5.000 Kč.

Kdo rozhoduje o konečné výši sankce?

Úkolem Policie je mimo jiné zjišťovat přestupky spáchané v provozu na pozemních komunikacích. Když je takový přestupek Policií zjištěn, pak je buď projednán na místě, nebo je nutné učinit další kroky, jelikož pokud lze za přestupek uložit dle zákona zákaz činnosti, není Policie oprávněna takový přestupek řešit na místě v rámci blokového řízení. V takovém případě Policie předává přestupek k řešení příslušnému správnímu orgánu. 

Často se řidiči také pletou v otázkách přičítání/odčítání bodů či v řešení otázky, zda je po uložení zákazu řízení nutno odevzdat řidičský průkaz bez dalšího nebo je třeba čekat na výzvu správního orgánu. Řada řidičů se také mylně domnívá, že pokud jim Policie dá dokument k podpisu, tak je jejich zákonnou povinností takový dokument podepsat, nebo že mohou řídit až do doby, než řidičský průkaz fyzicky odevzdají, což však nejsou správné názory. 

Pokud sami tápete v této problematice, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme. Kontaktní osobou je v tomto případě Mgr. Šárka Doležálková a spojit se s ní můžete telefonicky na čísle +420 601 323 787 nebo e-mailem na sarka@petrasrezek.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.