JAK NALOŽIT S RESTITUČNÍMI NÁROKY OPRÁVNĚNÝCH OSOB

Státní pozemkový úřad stále eviduje tisíce restitučních nároků oprávněných osob, které o nich zpravidla vůbec nevědí. Mohou to být nároky nejen vaše, ale i vašich rodičů nebo prarodičů ať už žijících, anebo zemřelých. Vždy se jedná o zemědělské pozemky, o jejichž přidělení můžete v rámci svých restitučních nároků stát požádat.

Ústavní soud navíc rozhodl nálezem zn. Pl. ÚS 35/17 ze dne 19.6.2018 vyhlášeným dne 27. 6. 2018 o zrušení některých ustanovení zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů neboli o zrušení tzv. restituční tečky. Ta původně ukončovala období, do kterého se oprávněné osoby mohly svých nároků domáhat v naturální podobě a odkazovala je pouze na podobu finanční.Státní pozemkový úřad tak pokračuje v nabídkách pozemků podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění. 

Umožňuje tedy oprávněným osobám se i nadále domáhat uplatnění svých restitučních nároků za nevydané pozemky nejen formou výše zmíněné peněžité náhrady, ale právě i formou převodu náhradních zemědělských pozemků účastí v tzv. veřejných nabídkách Státního pozemkového úřadu. Tyto veřejné nabídky se konají 4x ročně a nabízené pozemky jsou dohledatelné na webových stránkách Státního pozemkového úřadu www.spucr.cz a také vyvěšené na jednotlivých krajských pracovištích. Veřejné nabídky končí vždy 1 měsíc od jejich vyhlášení. Pro letošní rok je zahájení nabídek naplánováno na 14.11. a bude otevřeno do 14.12. V této lhůtě je možné žádosti podat na krajské pracoviště, v jehož územní působnosti se požadovaný pozemek nachází, a to poštou, datovou zprávou, doručit osobně nebo také zaslat e-mailem nejpozději v den, kdy nabídka končí. V případě žádosti zaslané e-mailem je však potřeba ji do 3 dnů doručit i ve fyzické podobě. 

Tyto veřejné nabídky se konají 4x ročně a nabízené pozemky jsou dohledatelné na webových stránkách Státního pozemkového úřadu www.spucr.cz a také vyvěšené na jednotlivých krajských pracovištích. 

Náhradní pozemky jsou vždy oceněny dle cenového předpisu platného v roce 1991, kdy nabyl účinnosti zákon č. 229/1991 (zákon o půdě). V některých případech, kdy bývalý Pozemkový fond České republiky či jeho nástupce Státní pozemkový úřad provedl nesprávné ocenění původních pozemků, a tedy restitučních nároků, je možné zažádat o jeho jejich přecenění. Jedná se zejména o případy, kdy stát ocenil původní odebrané pozemky jako zemědělské, přitom se jednalo o pozemky, které byly zahrnuty v tehdejších územně plánovacích dokumentacích jako stavební. K přecenění je však nutné předložit Státnímu pozemkovému úřadu tyto dokumenty, tedy zejména územní plány z doby, kdy byly pozemky svým tehdejším vlastníkům odebrány nebo v některých případech i stavební povolení z tehdejší doby. Pokud jste oprávněnou osobou a Vaše restituční nároky dosud nejsou vykryté a domníváte se, že Vaše pozemky byly oceněny nesprávně, je nutné se obrátit na příslušné archivy stavebních úřadů či na archivy obecně.  Totéž platí o dědicích, tedy právních nástupcích původní oprávněné osoby.

O náhradní pozemky lze žádat u krajských pozemkových úřadů v celé České republice nezávisle na tom, kde restituční nárok vzniknul. Je však nutné žádat u toho krajského pracoviště, v jehož územní působnosti se požadovaný pozemek či pozemky z aktuální nabídky nacházejí. Je také možné, aby na jedné žádosti žádaly dvě i více osob o pozemek či pozemky, a to v případě, že žadatel samotný by neměl dostatečné množství nároků. V případě, že se v rámci veřejné nabídky sejde více žádostí o jeden konkrétní pozemek, vyhlásí Státní pozemkový úřad o tento pozemek soutěž, ve které jednotliví žadatelé nabízejí obálkovou metodou navýšení hodnoty požadovaného pozemku dle svých možností a zvítězí žadatel, který podal nejvyšší nabídku.

Další možností je pak domáhání se uplatnění restitučních nároků na vydání konkrétního pozemku či pozemků ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro Státní pozemkový úřad u soudu. V tomto případě nemusí jít o pozemek, který je či byl součástí jednotlivých veřejných nabídek Státního pozemkového úřadu.

Pokud si nejste zcela jistí, že vaše restituční nároky nebo restituční nároky vašich rodičů či prarodičů dosud nebyly vypořádány, můžete se obrátit na naši advokátní kancelář. Nabízíme jednoduché prověření restitučních nároků oprávněným osobám i jejich právním nástupcům (dědicům), a v případě zjištění těchto nároků pak v zastupování ve veřejných nabídkách Státního pozemkového úřadu i případných soudních řízeních. 

Kontaktní osobou je v tomto případě naše specialistka na problematiku restitučních nároků Mgr. Jana Čermáková a kontaktovat ji můžete na telefonu 725 414 163 nebo e-mailem na adrese jana.c@petrasrezek.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.