PŘIPRAVOVANÁ NOVELA PRO ZJEDNODUŠENÍ POVOLOVACÍHO ŘÍZENÍ PRO MENŠÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Jak jste již mohli zaznamenat v médiích, vláda schválila na svém zasedání konaném dne 26. 9. 2022 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Cílem této novely je dle Ministerstva průmyslu a obchodu umožnit zjednodušení povolování obnovitelných zdrojů energie (OZE), podpora optimálního rozvoje jejich využívání, a tím také přispět k plnění EU závazků v oblasti energetiky a klimatu a k zajištění energetické soběstačnosti.

Co je obsahem připravované novely?

Jak bylo uvedeno výše, tak připravovaná novela se dotýká změny dvou právních předpisů, a to energetického zákona a současného stavebního zákona.

V energetickém zákoně se navrhuje zvýšení hranice výkonu (tj. z původních 10 kW na 50 kW) výrobny elektřiny, od které je vyžadována licence na její výrobu udělovaná Energetickým regulačním úřadem. Dosud dle energetického zákona totiž platí, že pokud se jedná o výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW, tak je nutné i pro tyto „samovýrobny“ mít licenci, a navíc se tímto stávají výrobci elektřiny podnikateli, což jistě nebylo praktické. Shora uvedená novela tak jednoznačně pro samovýrobce elektřiny přináší snížení administrativních požadavků, což je možné označit za velké plus. V této souvislosti doplňujeme, že Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj dokonce navrhovali zvýšení hranice instalovaného výkonu na ještě vyšší hranici, než je v návrhu zmiňovaných 50 kW, těmto návrhům však předkladatel nevyhověl. Dále tento návrh řeší doplnění ust. § 19d energetického zákona, který řeší problematiku tzv. mimořádné tržní situace, o odst. 7 až 9, na základě nichž může za mimořádné tržní situace Ministerstvo financí účastníkovi s elektřinou nebo plynem poskytnout k odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení mimořádné tržní situace zápůjčku/úvěr či může vláda rozhodnout o poskytnutí státní záruky ve formě vládního nařízení. 

Ve stávajícím stavebním zákoně se navrhuje zjednodušit povolovací proces staveb pro výrobu OZE s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně, když se u nich nově nebude vyžadovat vydání rozhodnutí o umístění stavby ani vydání územního souhlasu. Pokud jde o stavební úpravy nezbytné pro instalaci OZE s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí, a pokud splní požadavky na bezpečnou instalaci, nebude nutné k jejich realizaci získání stavebního povolení ani ohlášení.  

Novela má dle návrhu nabýt účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, takže je zřejmé, že je zde úmysl co nejrychleji umožnit realizaci shora uvedeného. 

V jaké fázi se aktuálně nachází projednávání této novely?

Poté, co byla vládou schválena novela připravovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu, byl tento materiál obratem předán Poslanecké sněmovně k projednání. Tento dokument je evidován u Poslanecké sněmovny (dále jen „PS“) jako sněmovní tisk č. 313. Dne 14. 10. 2022 proběhla obecná rozprava k tomuto návrhu, přičemž PS nesouhlasila s projednáváním tohoto návrhu tak, aby bylo možné s ním vyslovit souhlas již v prvním čtení, a proto byl návrh předložen k projednání výborům PS. Již nyní je možné u tohoto návrhu nalézt první pozměňovací návrhy. 

O průběhu vývoje této novely v legislativním procesu Vás budeme pravidelně informovat. 

Stavební oddělení Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.