NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI NEMOVITOSTÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním zveřejňuje dvakrát ročně seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků. Ke dni 31.12.2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát. Je tedy nejvyšší čas zkontrolovat, jestli náhodu nevlastníte vy nebo někdo z vaší rodiny nemovitost a ani o tom nevíte.

Oč se vlastně jedná? V katastru nemovitostí existují  u takovýchto případů dva typy zápisů. Buď nemá nemovitost v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (nemovitost není zapsána na žádný list vlastnictví, tedy vlastník není znám) nebo vlastníka má, ale takový vlastník není jednoznačně identifikován(chybí rodné číslo, datum narození, adresa) nebo již nežije. Chybné zápisy vznikly v letech 1948 až 1989 v důsledku nedostatečné evidence v tehdejším veřejném registru. 

V katastru nemovitostí existují  u takovýchto případů dva typy zápisů. Buď nemá nemovitost v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (nemovitost není zapsána na žádný list vlastnictví, tedy vlastník není znám) nebo vlastníka má, ale takový vlastník není jednoznačně identifikován(chybí rodné číslo, datum narození, adresa) nebo již nežije.

Většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Nejčastěji se jedná o ornou půdu, vinice, cesty, lesní pozemky nebo travní porosty. V seznamech lze ale také nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže. Největší počet těchto položek eviduje v rámci celé České republiky Územní pracoviště Brno a konkrétně se jedná o okresy Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav. Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněný na webu ÚZSVM v sekci Činnost ÚZSVM v záložce Nedostatečně identifikovaní vlastníci. (odkaz zde: https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku )

Pokud se tedy domníváte, že by se toto mohlo týkat i vás, vašich rodičů, prarodičů či jiných příbuzných (i zemřelých), doporučujme zkontrolovat seznamy dostupné na webu ÚZSVM dle územního pracoviště, v jehož  katastrálním území by se mohly tyto nemovitosti nacházet. 

Pokud ve zveřejněném seznamu najdete jména vašich rodičů, prarodičů, či jiných příbuzných, u kterých není uvedena adresa, rodné číslo nebo datum narození, bude potřeba dohledat doklady, které svědčí ve prospěch takového vlastnictví. Jedná se především o kupní smlouvy, darovací smlouvy a podobně anebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí. Tyto doklady je možné najít v archivech, na obecních úřadech a matrikách nebo v pozemkových knihách, které vedou příslušné katastrální úřady. 

Jak ale postupovat v případě, že ve zveřejněném seznamu najdete jména vašich rodičů, prarodičů, či jiných příbuzných, kteří již nežijí? Tady se jedná o nejčastější případy. Je potřeba dohledat pravomocně ukončené dědické řízení. S největší pravděpodobností v něm nebyla nemovitost ze zveřejněného seznamu zahrnuta a je nutné zahájit dodatečné projednání dědictví. Poslední bydliště zemřelého určuje, na který soud se s takovou žádostí obrátit. 

Následně je potřeba veškeré listiny předložit příslušnému katastrálnímu úřadu. Toto je již záležitostí složitější, proto doporučujeme se v tento moment obrátit na naši advokátní kancelář. V případě, že Katastrální neuzná tyto listiny za dostatečné, anebo pokud takové listiny vůbec nejsou k dispozici, bude třeba se obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví. 

Stejně tak v případě, kdy se domníváte, že jste vlastníkem nemovitosti, která je v katastru nemovitostí zapsána na jiného vlastníka, existuje jediná možnost, a to podat žalobu na určení vlastnictví nemovitosti k místně příslušnému soudu.

V případě Vašeho zájmu o konzultaci v této záležitosti můžete kontaktovat naši kolegyni Kateřinu Janalíkovou na telefonu 725 420 690, nebo emailem na katerina.j@petrasrezek.cz. Případně můžete použít náš kontaktní formulář.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.