JE NUTNÉ ZAPISOVAT PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OBCÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU NEBO DALŠÍCH EVIDENCÍ?

Úvodem

V souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.), mohou územní samosprávné celky zřizovat příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. O vzniku příspěvkové organizace vydá její zřizovatel zřizovací listinu, která musí obsahovat údaje uvedené v § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. Oprávnění zřizovat a rušit příspěvkové organizace obce přísluší jejímu zastupitelstvu [§ 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů]. Následně má rada obce pravomoc schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Povinnost zápisu do obchodního rejstříku

Mezi typické případy příspěvkových organizací obcí patří základní a mateřské školy. Pokud obec přistupuje k založení příspěvkových organizací, neměla by zapomínat na povinnost takto zřízenou příspěvkovou organizaci zapsat do obchodního rejstříku, což vyplývá z § 27 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. Jedná se o zápis deklaratorní. Zápisem v tomto rejstříku tak nedochází ke vzniku příspěvkové organizace, ta vzniká způsobem uvedeným v § 27 zákona č. 250/2000 Sb. Smyslem tohoto zápisu je pouhá evidence a zpřístupnění základních údajů o příspěvkové organizaci široké veřejnosti, tj. údajů, kdo je statutárním orgánem příspěvkové organizace a kdo je jejím zřizovatelem. 

Pokud obec přistupuje k založení příspěvkových organizací, neměla by zapomínat na povinnost takto zřízenou příspěvkovou organizaci zapsat do obchodního rejstříku, což vyplývá z § 27 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb.

Existence povinnosti zapisovat příspěvkové organizace do obchodního rejstříku platí v českém právním řádu od 1. 1. 2001. Pokud příspěvková organizace vznikla před shora uvedeným datem, tak se do obchodního rejstříku nezapisovala, protože zákon č. 250/2000 Sb. neobsahoval přechodné ustanovení, které by vztahovalo úpravu obsaženou v zákoně č. 250/2000 Sb. (vč. povinnosti zapisovat příspěvkovou organizaci do obchodního rejstříku) i na příspěvkové organizace vzniklé podle předpisů účinných do 31. 12. 2000. Tento závěr mimo jiné též vyplývá ze stanoviska Ministerstva spravedlnosti č. j. 349/01-L. S ohledem na uvedené se tak nezapisují do obchodního rejstříku příspěvkové organizace zřízené před 1. 1. 2001. Pokud však příspěvková organizace vznikla po výše uvedeném datu, tak dopadá na ní formální povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává zřizovatel příspěvkové organizace, tj. obec.

Cílem tohoto stručného článku je připomenout existenci formální povinnosti zapisování příspěvkových organizací do obchodního rejstříku, protože se na tuto povinnost zapomíná. 

Evidence skutečných majitelů

V této souvislosti je taktéž vhodné upozornit na stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy https://www.msmt.cz/zapisovat-ci-nezapisovat-nezapisovat, které se týkalo problematiky zápisu do evidence skutečných majitelů v případě příspěvkových organizací. Ministerstvo financí, vnitra, spravedlnosti a školství se dohodli na tom, že na příspěvkové organizace nedopadá povinnost zapisovat údaje do evidence skutečných majitelů. V uvedeném stanovisko je výslovně uvedeno: „… není v souladu se smyslem a účelem zákonné úpravy, stejně jako že nebylo záměrem zákonodárce, aby byla povinnost zápisu skutečného majitele uložena také právnickým osobám veřejného práva, tj. např. příspěvkovým organizacím (např. provozujícím školu či školské zařízení). Byť tedy formální povinnost zápisu skutečného majitele příspěvkové organizace existuje, případné nesplnění této povinnosti nelze považovat za postup, který by byl v rozporu s účelem a smyslem zákona. Transparentnost příspěvkových organizací je zajištěna prostřednictvím speciálních zákonů, které kogentně normují její vnitřní uspořádání… Údaj o skutečném majiteli zapsaný v evidenci skutečných majitelů není pro příspěvkovou organizaci standardně využitelný; její specifická veřejnoprávní povaha je známá.“ S těmito závěry se plně ztotožňujeme, protože u příspěvkových organizací skutečný majitel v materiálním slova smyslu neexistuje, a proto by bylo zcela nadbytečné uvádět takové údaje do evidence skutečných majitelů. 

S ohledem na výše uvedené stanovisko je zřejmé, že příspěvkové organizace evidenci skutečného majitele nemusí řešit. Pokud však příspěvková organizace obce, resp. její zřizovatel, dospěje k závěru, že z důvodu opatrnosti zapíše údaje i do evidence skutečného majitele, tak jako skutečný majitel bude v této evidenci zapsán ředitel školy, jakožto člen statutárního orgánu dané osoby. Návrh na zápis údajů do této evidence podává obec z pozice zřizovatele příspěvkové organizace. Ve vztahu ke skutečnému majiteli se do evidence zapíší údaje, které jsou uvedeny v § 13 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. 

Závěr

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že by obce neměly zapomínat zapisovat své příspěvkové organizace, které zřídí, do obchodního rejstříku. Povinnost zápisu těchto organizací do evidence skutečných majitelů na jejich zřizovatele nedopadá, a to s ohledem na závěry stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.