MOHOU SI POZŮSTALÍ NÁROKOVAT ODČINĚNÍ DUŠEVNÍCH ÚTRAP, POKUD JSOU RODINOU VINÍKA?

V dnešním článku se ještě vrátíme k náhradě nemajetkové újmy za ztrátu blízké osoby. Na našem blogu jste se již mohli dočíst, že v případě, kdy nějaká jiná osoba odpovídá za smrt či závažné ublížení na zdraví Vašeho příbuzného, pak je možno si vůči viníkovi/škůdci uplatnit nárok na odčinění duševních útrap. Pokud k újmě poškozeného došlo při dopravní nehodě (což jsou velmi časté případy poškození zdraví), jste oprávněni se svého nároku domáhat jak vůči škůdci, tak vůči pojišťovně, u které má škůdce sjednáno povinné ručení, případně můžete peníze požadovat výlučně u pojišťovny. Jak tento konstrukt funguje v situaci, kdy škůdcem není nikdo cizí, ale naopak také člen rodiny? I k takové situaci se nedávno vyjádřil Nejvyšší soud.  

Konkrétně v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3180/2020, se řeší situace, kdy manžel odpovídal za dopravní nehodu, při které zemřel jak on, tak jeho manželka jedoucí ve vozidle. Jelikož pozůstalý zeť utrpěl v souvislosti se smrtí své tchýně duševní útrapy (v řízení bylo prokázáno, že k sobě velmi přilnuli), se svým nárokem na odškodnění se zeť obrátil přímo a výlučně na pojišťovnu. Okresní soud vzal v úvahu zásadu slušnosti, a uzavřel, že pokud by manžel zemřelé nehodu přežil, jistě by jí litoval. Dále soud vzal v úvahu, že když měl zeť dobré vztahy jak se zemřelou tchýní, tak s jejím manželem, pak by jistě po manželovi zemřelé náhradu svých duševních útrap nepožadoval. Z tohoto důvodu by tak neměla platit náhradu ani pojišťovna, neboť pojištění toliko kryje odpovědnost škůdce, a tedy se vyplácí pojistné plnění „za škůdce“. Odvolací soud však tento korektiv dobrých mravů neuplatnil, přičemž skutečnost, že viník nehody byl manželem zemřelé, by měla být zohledněna spíše v rámci výše náhrady, nikoliv v rámci rozhodnutí, zda pozůstalému náhrada svědčí či nesvědčí.     

Nejvyšší soud nepřisvědčil názoru soudu prvního stupně a připomenul, že povinné smluvní pojištění odpovědnosti existuje od toho, aby pokrývalo co nejširší okruh újem, které v souvislosti s dopravními nehodami vznikají. S tímto tvrzením nelze než souhlasit, když hlavním smyslem „povinného ručení“ je odškodnění majetkové a nemajetkové újmy poškozeným. Nejvyšší soud uzavřel, že je potřeba rozlišovat mezi právem na náhradu škody vůči škůdci, a právem na pojistné plnění vůči pojistiteli. A jelikož poškozené osoby se mohou obracet přímo na pojišťovnu, pak není relevantní, zda se obrátily či neobrátily (a nebo by se hypoteticky obrátily) i na škůdce: „Pro povinnost pojistitele plnit je zcela bez významu, zda poškozený uplatnil své nároky v soudním řízení též proti samotnému škůdci, neboť poškozený má v tomto směru možnost výběru.“ Podle Nejvyššího soudu se nezohledňuje ani důvod, proč se pozůstalý neobrátil se svým nárokem na škůdce (ať již z objektivních důvodů – škůdce zemřel nebo nemá peníze k náhradě újmy, nebo ze subjektivních důvodů – pozůstalý má se škůdcem dobré vztahy).Naopak je potřeba zkoumat pouze to, zda jsou naplněny zákonem stanovené podmínky – tedy pozůstalý musí prokázat, že mu vůči škůdci svědčí nárok na náhradu nemajetkové újmy spojené s usmrcením blízké osoby.  Pokud je splněno, že pozůstalý je osobou blízkou zemřelému, že v souvislosti s jeho smrtí nastaly u pozůstalého duševní útrapy v intenzitě, která odůvodňuje jejich nahraditelnost, a zároveň viník nehody odpovídá za smrt zemřelého, pak je v pořádku nárok uplatnit vůči pojišťovně. 

Pro povinnost pojistitele plnit je zcela bez významu, zda poškozený uplatnil své nároky v soudním řízení též proti samotnému škůdci, neboť poškozený má v tomto směru možnost výběru.

Pouze pro úplnost podotýkáme, že případy, kdy je viníkem nehody příbuzný poškozeného, nejsou zase tak výjimečné (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 25 Cdo 4210/2018). 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud pozůstalí požadují náhradu duševních útrap vůči pojišťovně, není na tomto nic nemravného ani v případě, že viník nehody rovněž patří do rodiny a pozůstalí k němu mají dobrý vztah. 

Řešíte stejný nebo obdobný právní případ a nevíte si rady, popřípadě si nejste jistí svými nároky? V tom případě se na nás neváhejte obrátit a my Vám rádi pomůžeme.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.