JAK SE BRÁNIT DOMÁCÍMU NÁSILÍ

OBECNĚ K DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Negativní vlivy koronavirové krize se projevily nejenom v ekonomické situaci domácností, nicméně bohužel někdy vedly i ke zhoršení partnerských vztahů, což může vést až k projevům domácího násilí. Mnoho obětí domácího násilí nemá povědomí o možnostech obrany proti domácímu násilí, proto níže najdete stěžejní informace, které Vám či Vašim blízkým mohou být v těžkých chvílích nápomocné.

Nejprve je nutno specifikovat, co vlastně pojem domácí násilí znamená. Tento termín není nikde v zákoně definován, nicméně lze jej vymezit těmito třemi základními znaky:

– opakování, dlouhodobost násilí,

– asymetrický vztah mezi blízkými osobami,

– násilí se odehrává v soukromí.

Co se týče prvního bodu, k přiznání ochrany proti domácímu násilí je třeba, aby k násilí docházelo opakovaně. To však neznamená, že oběť se již po prvním útoku nemůže nijak bránit. V případě ohrožení můžete vždy volat Policii České republiky (dále jen jako „PČR“), která by k Vám měla neprodleně dorazit a situaci dle její závažnosti vyřešit. Pokud se však útok opakuje, lze se již domáhat o poskytnutí ochrany proti domácímu násilí, na které se kromě PČR podílejí rovněž obecné soudy, jak bude dále uvedeno. Dle druhého bodu se může ochrany proti domácímu násilí v souladu s § 751 až 753 ve spojení s § 3021 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, domáhat manžel či manželka, druh či družka, rozvedený manžel či manželka, ale rovněž osoby, které žijí s těmito osobami v rodinné (společné) domácnosti. Může se tak jednat i o děti těchto osob nebo např. jejich rodiče. Posledním znakem domácího násilí je, že k němu dochází za zavřenými dveřmi a ani blízké okolí oběti tak dlouho nemusí vědět, že je oběť nějak týrána. Domácí násilí totiž nemusí mít pouze formu fyzického násilí, neméně často se jedná o případy psychického týrání.

JAK SE LZE KONKRÉTNĚ BRÁNIT DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Pokud se někdo z Vašeho okolí či Vy samotní ocitnete v situaci, kdy se cítíte být ohroženi Vašim blízkým, který s Vámi žije v rodinné domácnosti, volejte linku PČR, která na místo dorazí a útočníka může dle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o PČR, vykázat na dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Útočník je tímto postupem vykázán ze společného obydlí, je mu udělen zákaz se do společného obydlí vracet, zdržet se styku a navazování kontaktu s ohroženou osobou a je rovněž povinen policistovi vydat všechny klíče od společného obydlí. Současně s vykázáním si může útočník za přítomnosti PČR vzít věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady. V průběhu trvání vykázání doporučujeme vyhledat advokáta, který Vám pomůže se sepisem návrhu na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí ve smyslu § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, (dále jen jako „ZŘS“). Návrh by měl být podán co nejdříve, nejpozději by však měl být podán do 2 dnů před skončením vykázání, aby soud o návrhu rozhodl včas a útočník se tak do společného obydlí nemohl vrátit a své okolí nadále ohrožovat. Tímto návrhem se můžete domáhat de facto prodloužení doby, po kterou má útočník zakázáno vstupovat do společného obydlí a kontaktovat ohroženou osobu. Podání návrhu je navíc osvobozeno od soudního poplatku. Pokud soud návrhu vyhoví, vydá předběžné opatření, kterým uloží útočníkovi zejména, aby opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupoval, nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo ohrožené osoby a nezdržoval se tam, se zdržel setkávání s ohroženou osobou, nebo se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování ohrožené osoby jakýmkoliv způsobem. Doba trvání předběžného opatření činí 1 měsíc od jeho vydání. Před uplynutím doby trvání předběžného opatření je možné podat návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření, na základě kterého může soud předběžné opatření prodloužit až na dobu 6 měsíců. Délka prodloužení však závisí na konkrétních okolnostech případu. 

Pokud se někdo z Vašeho okolí či Vy samotní ocitnete v situaci, kdy se cítíte být ohroženi Vašim blízkým, který s Vámi žije v rodinné domácnosti, volejte linku PČR, která na místo dorazí a útočníka může dle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o PČR, vykázat na dobu 10 dnů ode dne jeho provedení.

Je však třeba mít na paměti, že samotné vykázání ani předběžné opatření nenabízí konečné vyřešení situace, respektive tímto způsobem nelze zrušit užívací titul útočníka ke společnému obydlí. Výše uvedeným postupem lze získat čas, ve kterém se může ohrožená osoba například rozvést s manželem či manželkou, vypovědět nájemní smlouvu, na základě které útočník ve společném obydlí přebývá, případně například zrušit věcné břemeno, které útočníka k pobytu ve společném obydlí opravňuje. Jak již bylo výše uvedeno, samotné vykázání či předběžné opatření je totiž pouze dočasné a poskytuje tak ohrožené osobě pouze jakousi krátkodobou ochranu. Stěžejní je však útočníka ze společného obydlí trvale vystěhovat, k čemuž je nutno využít jiné instituty.

Co se týče trestněprávní roviny věci, tato by měla být PČR řešena automaticky, tzv. z úřední povinnosti. Pokud bude šetřením PČR zjištěno, že ze strany útočníka došlo ke spáchání trestného činu, kdy se nejčastěji jedná o trestné činy ublížení na zdraví nebo týrání osoby žijící ve společném obydlí, bude útočníkovi s největší pravděpodobností udělen některý z trestů, a to zejména s přihlédnutím k závažnosti jeho jednání atd. Trestní řízení nicméně probíhá odděleně od řízení o předběžném opatření a ohrožené osobě bohužel neposkytuje rychlou ochranu jako výše uvedený postup.

Pokud se Vy nebo někdo z Vašeho okolí ocitnete v situaci, kdy jste ohrožování osobou žijící ve společném obydlí, neváhejte se na nás obrátit. S celým procesem je náš tým připraven Vám kdykoliv pomoci.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.