NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že ode dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), který přináší řadu změn oproti stávající právní úpravě. Zákon o evidenci skutečných majitelů upravuje kromě vymezení skutečného majitele a práv a povinností při jeho zjišťování a evidování i proces zápisu údajů o skutečném majiteli, tj. zápis v soudním řízení nebo prostřednictvím notáře, automatické předávání některých údajů z veřejného rejstříku či stanovuje nově také sankce. 

Současná právní úprava

Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), která zavedla povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob a svěřeneckých fondů do nově zřízené evidence skutečných majitelů. Tato ustanovení byla do rejstříkového zákona vnesena v rámci transpozice tzv. IV. AML směrnice. Za skutečného majitele se zjednodušeně řečeno považuje fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku byly povinny zapsat skutečného majitele do evidence nejpozději do 1. 1. 2019. Stávající evidence skutečných majitelů je založena na evidenčním, ohlašovacím principu. S případným nesplněním evidenční povinnosti však nejsou ze zákona spojeny žádné sankční následky.

Nová právní úprava

Zákon o evidenci skutečných majitelů transponuje do českého právního řádu požadavky změnové V. AML směrnice, kterou byla upravena předchozí IV. AML směrnice, a současně upřesňuje i dosavadní transpozici IV. AML směrnice. Úprava evidence skutečných majitelů již nebude obsažena v zákoně o veřejných rejstřících ale v zcela novém zákoně o evidenci skutečných majitelů. 

Definice skutečného majitele

Zákon o evidenci skutečných majitelů zpřesňuje dosavadní definici skutečného majitele, kdy nově se skutečným majitelem rozumí každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, přičemž koncovým příjemcem je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat podstatnou část z celkového majetkového prospěchu (tj. více než 25 %), a osobou s koncovým vlivem je každá osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. Pokud není možné ani při vynaložení veškerého úsilí skutečného majitele určit, pak je skutečným majitelem osoba ve vrcholném vedení společnosti (statutární orgán). Bude-li skutečným majitelem osoba ve vrcholném vedení společnosti, je evidující osoba povinna zaznamenat také kroky učiněné při zjišťování skutečného majitele.

Subjekty bez skutečného majitele

Zákon o evidenci skutečných majitelů dále nově stanovuje, které subjekty nemají skutečného majitele (např. stát, územní samosprávné celky, státní podnik a národní podnik, politická strana a politické hnutí, odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, atd.).

Povinnosti evidujících osob

Evidující osoby jsou povinny o svém skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání získávat a zaznamenávat úplné, přesné a aktuální údaje, přičemž tyto údaje jsou povinny uchovávat po dobu, po kterou je fyzická osoba skutečným majitelem, a dále 10 let od zániku jejího postavení skutečného majitele. Evidující osoba je současně povinna zajistit, aby platné údaje o jejím skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání odpovídaly skutečnému stavu.

Evidující osoby jsou povinny o svém skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání získávat a zaznamenávat úplné, přesné a aktuální údaje, přičemž tyto údaje jsou povinny uchovávat po dobu, po kterou je fyzická osoba skutečným majitelem, a dále 10 let od zániku jejího postavení skutečného majitele.

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Evidenci skutečných majitelů vede soud, který je příslušný k řízení o zápisu (tj. rejstříkový soud). Zápis do evidence skutečných majitelů provádí soud nebo notář. Do evidence se zapisuje např. jméno, státní příslušnost, rodné číslo a adresa pobytu skutečného majitele; údaj o povaze postavení skutečného majitele; údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení;údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, není-li založeno podílem; popis struktury vztahů, existuje-li; identifikační údaje právnické osoby, o jejíhož skutečného majitele jde; či případně též poznámka o nesrovnalosti.

Část údajů o skutečných majitelích bude nově zpřístupněna zdarma veřejnosti (v případě skutečného majitele právnické osoby to bude např. jméno, bydliště, rok a měsíc narození či údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení). Každý bude dále moci získat potvrzení o tom, že v evidenci skutečných majitelů není o skutečném majiteli právnické osoby nebo právního uspořádání veden žádný údaj. Současně budou evidující osoba a skutečný majitel oprávněni požádat o znepřístupnění údajů osob, které nejsou plně svéprávné (např. v případě nezletilých osob). 

Zápis údajů do evidence skutečných majitelů

Zápisy do evidence skutečných majitelů budou provádět rejstříkové soudy a notáři. Návrh na zápis musí být doložen písemnostmi o skutečnostech, které mají být do evidence skutečných majitelů zapsány, ledaže jsou údaje o zapisovaných skutečnostech zjistitelné z informačního systému veřejné správy, do kterého může soud dálkovým přístupem nahlížet. Budou-li zápisy provádět soudy, pak musí být přílohy doloženy v elektronické podobě. V případě zápisů prováděných notáři lze přílohy doložit také v listinné podobě.

Automatický průpis

Pokud bude ze zápisu v obchodním rejstříku zjevné, kdo je skutečný majitel dané společnosti (např. společník s podílem větším než 25 % či jediný akcionář akciové společnosti), pak budou údaje o skutečném majiteli automaticky propsány do evidence skutečných majitelů. Evidující osoba je nicméně oprávněna i poté, co dojde k automatickému průpisu, zajistit zápis skutečného majitele z vlastní vůle, tj. podáním návrhu soudu nebo požádáním notáře (např. v případě doplnění dalších skutečných majitelů). Doporučujeme si vždy zkontrolovat, zda údaje vedené v evidenci skutečných majitelů odpovídají skutečnosti a v případě změn je aktualizovat. Automatický průpis se však neuplatní v případě těch evidujících osob, které již v minulosti podaly návrh na zápis skutečného majitele do evidence. I tyto osoby však mohou navrhnout soudu či požádat notáře, aby napříště došlo k automatickému průpisu jejich skutečného majitele.

Nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů

Další novinkou je zavedení řízení o nesrovnalostech, které povedou rejstříkové soudy z vlastního podnětu či na základě oznámení o nesrovnalosti podaného ze strany orgánu veřejné moci či povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (nový § 15a citovaného zákona). Rejstříkový soud nejprve vyzve evidující osobu k odstranění nesrovnalosti nebo jejímu vyvrácení. Řízení o nesrovnalosti pak bude zpravidla zahájeno až po marném uplynutí lhůty k odstranění nesrovnalosti. Soud spolu s vydáním usnesení o zahájení řízení o nesrovnalosti zapíše do evidence skutečných majitelů poznámku o nesrovnalosti. Bude-li nesrovnalost vyvrácena, soud zapíše v rámci poznámky o nesrovnalosti, jak bylo v řízení rozhodnuto, a poznámku o nesrovnalosti vymaže. Pokud bude nesrovnalost potvrzena, soud zapíše v rámci poznámky o nesrovnalosti, jak bylo v řízení rozhodnuto, den vzniku nesrovnalosti a dobu trvání nesrovnalosti, současně soud vymaže nesprávné platné údaje a zapíše údaje odpovídající skutečnému stavu, jestliže vyšly v řízení najevo.

Sankce

Zákon o evidenci skutečných majitelů upravuje vedle veřejnoprávních sankcí také soukromoprávní sankceEvidující osoba se dopustí přestupku, pokud nezajistí zápis žádných údajů ve lhůtě stanovené soudem, popř. pokud nezajistí zápis nových údajů, došlo-li ze strany soudu v rámci řízení o nesrovnalosti k výmazu nesprávných údajů bez náhrady. Přestupku se může dopustit také skutečný majitel, pokud neposkytne potřebnou součinnost evidující osobě. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 500.000,- Kč. V případě soukromoprávních sankcí platí, že nebude-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu jemu ani právnické osobě, jímž je rovněž skutečným majitelem. Je nutno zdůraznit, že právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká. V případě porušení tohoto zákazu se jedná ze strany statutárního orgánu o porušení péče řádného hospodáře. Skuteční majitelé, kteří nejsou zapsáni v evidenci, dále nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník. Usnesení valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka v rozporu s výše uvedeným bude považováno za neplatné.

Lhůty pro zápis do evidence

Jak jsme Vás informovali výše, zákon o evidenci skutečných majitelů nabude účinnosti ke dni 1. 6. 2021. Obchodní korporace, které neprovedly zápis skutečného majitele dle dosavadní právní úpravy, jsou povinny zapsat skutečného majitele bez zbytečného odkladu po 1. 6. 2021. V některých případech bude stačit automatický průpis. Obchodní korporace, které provedly zápis skutečného majitele do evidence řádně a včas, jsou povinny do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů zajistit, aby údaje odpovídaly požadavkům tohoto zákona (tj. zkontrolovat správnost údajů a případně je opravit). Právnické osoby odlišné od obchodních korporací, které neprovedly zápis skutečného majitele, jsou povinny zajistit zápis údajů do evidence skutečných majitelů nejpozději do 6 měsíců od účinnosti zákona. Pokud tyto osoby zápis provedly, pak mají 1 rok ode dne účinnosti zákona na to, aby údaje v evidenci zkontrolovaly a případně je upravily tak, aby odpovídaly skutečnosti.

S ohledem na blížící se termín účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů Vám doporučujeme ověřit si, zda z Vaší strany již došlo k zápisu skutečného majitele a zda aktuálně zapsané údaje odpovídají skutečnosti a požadavkům zákona o evidenci skutečných majitelů. Pokud z Vaší strany zápis skutečného majitele dosud proveden nebyl, doporučujeme Vám tento zápis provést v nejbližší době.

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s identifikací a zápisem skutečných majitelů do evidence skutečných majitelů. V případě Vašeho zájmu Vám rádi pomůžeme s naplněním požadavků zákona o evidenci skutečných majitelů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.