POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ?

Novela zákona č. 166/1999 Sb. veterinární zákon, která nabude účinnosti dne 1. ledna 2020, s sebou mimo jiné změny přinese i povinné označování psů. Jiných zvířat se tato povinnost v České republice zatím netýká. Situace je ovšem jiná, pokud plánujete se svým mazlíčkem vyjet za hranice. Pak se totiž povinnost označení zvířete vztahuje v souladu s evropskou legislativou již řadu let i na kočky a fretky.

K 1. lednu 2020 vznikne majitelům psů povinnost mít svého mazlíčka označeného mikročipem. To znamená, že do tohoto data by měl být na území České republiky označen každý pes. Jedním z důsledků nesplnění této povinnosti bude možnost správního orgánu uložit majiteli neoznačeného psa pokutu až do výše 20.000 Kč. Dalším z důsledků bude pak to, že nebude-li pes řádně označen, nebude se jeho očkování proti vzteklině považovat za platné. Souvislost mezi očkováním proti vzteklině a čipováním je dána tím, že nejzazším termínem pro naočkování Vašeho mazlíčka je doba jeho prvního očkování proti vzteklině. Ta je stanovena na půl roku věku štěněte. Jedinou výjimku z čipování tvoří psi, kteří byli čitelně označeni tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

K 1. lednu 2020 vznikne majitelům psů povinnost mít svého mazlíčka označeného mikročipem. To znamená, že do tohoto data by měl být na území České republiky označen každý pes.

Účelem této novely je zejména zlepšení identifikace psa v případě potřeby kontrolních orgánů (např. Státní veterinární správy, Policie České republiky, Celní správy, obce, atd.), nebo třeba pro případ zaběhnutí nebo odcizení psa. Jednak se podstatně zvyšuje šance na znovunavrácení psa původnímu majiteli a zároveň se bude snadno prokazovat jeho vlastnictví. To má význam nejen pro případy odcizení, ale rovněž pro zjištění osoby zodpovědné za škodu způsobenou zvířetem (případy útoku psa na člověka, dopravní nehody způsobené psem, atd.).

Velmi přínosným dopadem této novely bude rovněž efektivnější dohled nad chovateli psů, zejména v případech tzv. „množíren“. Povinné čipování po celé republice totiž zajistí účinnější monitoring chovů a dodržování pravidel a předpisů na ně se vztahujících (např. co se týče počtu držených zvířat, jejich věku, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění kvalitního života zvířat jak po fyzické, tak po psychické stránce). Zejména se zefektivní postih chovatelů, kteří tato pravidla nedodržují, a to včetně případů chovatelů, kteří se zvířaty nakládají způsobem, kdy lze jejich jednání kvalifikovat jako týrání zvířat. Dále bude mít novelizace význam u kontrol při prodeji psů obchodníky, a to jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů.

Pokud byl Váš pes proti vzteklině již očkován a termín přeočkování má až po nabytí účinnosti výše zmíněné novely, tedy po 1. lednu 2020, bohužel i zde platí, že aby majitelům nehrozil postih ze strany Státní veterinární správy, je 1. leden 2020 datem, kdy by už všichni psi měli být označeni. Zároveň platí, že jedinou výjimkou z povinného čipování jsou psi, kteří byli označeni čitelným tetováním do 3. července 2011.

K ověření, zda majitel psa dostál své povinnosti slouží doklad o očkování proti vzteklině – v očkovacím průkazu nebo v pasu psa, kde bude u takového očkování vyznačeno číslo mikročipu. Pak se považují obě povinnosti za splněné. V současné době neexistuje žádný celorepublikový registr, v němž by byl povinný zápis o označení. Pozor však na to, že takovou povinnost si mohou stanovit jednotlivé obce svými vyhláškami. Některé z obcí už dokonce takové vyhlášky vydaly. Registrace čipu může být velmi praktická, a to například právě v situaci, kdy se pes zaběhne. Díky evidenci psů se celý proces navrácení majiteli zefektivní a urychlí.

V neposlední řadě je na místě ubezpečit majitele psů, že mikročipy nejsou pro jejich mazlíčky jakkoliv zdravotně závadné. Jsou velmi malých rozměrů a aplikují se injekčně do podkoží zvířete. Obal čipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus psů nereaguje jako na cizí těleso a po zavedení do podkoží tak nehrozí žádné komplikace. Navíc mikročip sám o sobě není aktivní, nýbrž pouze pasivním přenašečem informací, který je aktivován až speciálním čtecím zařízením při kontrole a nevysílá tak do těla psa žádné záření nebo jiné škodliviny.

Označení psů provádějí soukromí veterinární lékaři, zapsaní u Komory veterinárních lékařů ČR (jejich seznam najdete na webové stránce https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se dle informací od Státní veterinární správy pohybuje mezi 120-450 Kč, v závislosti na jeho typu. Za aplikaci čipu si pak soukromí veterinární lékaři účtují další částky individuálně.

Závěrem je tedy dobré upozornit na to, že pokud jste vlastníkem staršího psa, je nutné nechat jej u veterinárního lékaře nejpozději do konce roku 2019 očipovat. Pokud máte doma štěně, nebo si jej v budoucnu plánujete pořídit, nezapomeňte tuto povinnost splnit nejpozději v prvním půlroce jeho života spolu s očkováním proti vzteklině. Mějte rovněž na paměti, že je potřeba ověřit, zda se ve Vaší obci nevede evidence takto označených psů. Můžete tak učinit prostřednictvím úřední desky Vaší obce, která má dle zákona povinnost uveřejňovat vyhlášky rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup – zpravidla na webových stránkách obce. Novela veterinárního zákona sice zavádí pro majitele psů novou povinnost, nicméně jak je výše uvedeno, přináší s sebou také mnoho výhod.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.