PROGRAM ANTIVIRUS – ZÁLUDNOST

Dovolujeme si Vás v tomto článku upozornit na jednu ze “záludností”, která se objevila v rámci programu Antivirus. 

V případě, kdy se rozhodnete čerpat příspěvek na úhradu mzdových nákladů z programu Antivirus, je nezbytné nejprve uzavřít s Úřadem práce České republiky automaticky generovanou Dohodu o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus. Součástí této Dohody je však také článek IX, jehož obsahem je níže uvedená formulace narovnání:

“Smluvní strany se ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že uzavřením této dohody jsou vyrovnány veškeré nároky zaměstnavatele vůči České republice z titulu náhrady škody způsobené opatřeními a krizovými usneseními Vlády České republiky vydanými na základě usnesení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o škody vzniklé z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele uhradit zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu příslušejících zaměstnanci při překážkách v práci uvedených v čl. III této dohody, vzniklé v době, za kterou náleží zaměstnavateli příspěvek dle této dohody.”

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, každý zaměstnavatel, který Dohodu podepíše (tj. přistoupí na podmínky čerpání příspěvku), se do budoucna vzdává svých nároků na náhradu škody dle ustanovení § 36 krizového zákona (o možnosti požadovat náhradu vzniklé škody ze strany státu jsme Vás informovali např. zde https://www.petrasrezek.cz/korona-virus-ekonomicke-dopady.php).

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, každý zaměstnavatel, který Dohodu podepíše (tj. přistoupí na podmínky čerpání příspěvku), se do budoucna vzdává svých nároků na náhradu škody dle ustanovení § 36 krizového zákona (o možnosti požadovat náhradu vzniklé škody ze strany státu jsme Vás informovali např. zde https://www.petrasrezek.cz/korona-virus-ekonomicke-dopady.php).

Ačkoliv se tak na první pohled může zdát dané ustanovení velmi přísným, nedochází jeho prostřednictvím ke zproštění se odpovědnosti státu k náhradě škody jako celku, nýbrž pouze ve vztahu ke škodě, která zaměstnavateli vznikla v důsledku povinného vyplácení náhrady mzdy zaměstnancům v situaci, kdy zaměstnavatel není schopen zaměstnancům přidělovat práci v důsledku krizových opatření. 

Z praktického hlediska dané ustanovení tedy znamená, že zaměstnavatel, který získá příspěvek ve výši 60 % (resp. 80 %) vyplacené náhrady mzdy, a který tak nadále nese mzdové náklady vynaložené na náhradu mzdy ve výši 40 % (resp. 20 %), se podpisem Dohody do budoucna vzdává nároku na náhradu škody, to však pouze v rozsahu škody spočívající v jím vynaložené zbývající části náhrady mzdy (tj. v rozsahu 40 %, resp. 20 % vyplacené náhrady mzdy).

V rozsahu dalších škod, které zaměstnavateli vznikly, tak zůstává možnost požadovat náhradu škody nedotčena.

Při zvažování, zda se rozhodnete čerpat příspěvek z programu Antivirus, je tak nutné brát v potaz, že jednou z podmínek čerpání je vzdání se nároku na náhradu škody ve výše uvedeném rozsahu. Jelikož je však možné očekávat, že oprávněnost nároku na náhradu škody bude následně obecně posuzována spíše restriktivním způsobem, nelze předpokládat, že by se zaměstnavatel domohl vyšší náhrady škody, než je tomu v případě čerpání příspěvku. 

Jako pozitivní aspekt daného ustanovení lze poté označit skutečnost, že jeho prostřednictvím se stát fakticky přihlásil k odpovědnosti za náhradu vzniklé škody a tato formulace by tak měla být dalším podpůrným argumentem při uplatňování nároku na náhradu ostatních vzniklých škod postupem dle ustanovení § 36 krizového zákona.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.