KDO JE POVINEN PODAT PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ?

Blíží se konec ledna nového kalendářního roku, a to znamená, že zbývá posledních pár dní k podání daňového přiznání pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří v průběhu roku 2019 nabyli nemovitost.Daňové přiznání jsou dále povinni podat také ti poplatníci, u nichž došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně, např. v případě nástavby či přístavby nemovitosti či změny výměry pozemku. Daň z nemovitých věcí se v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje jednak na pozemky a jednak zvlášť na stavby a jednotky, přičemž každoročnímu zdanění podléhají pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí a zdanitelné stavby a jednotky.

Daň z nemovitých věcí se v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje jednak na pozemky a jednak zvlášť na stavby a jednotky, přičemž každoročnímu zdanění podléhají pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí a zdanitelné stavby a jednotky.

Daňové přiznání je potřeba podat příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2020. Rozhodným dnem pro určení vý še daně pro rok 2020 je 1. leden téhož roku. Příslušným finančním úřadem je krajský finanční úřad dle kraje, ve kterém se nachází nemovitost, která zdanění podléhá. Povinnost podat daňové přiznání se netýká těch vlastníků nem ovitostí, kteří v uplynulých letech daňové přiznání podali, a od této doby nedošlo k žádné změně. Pro vyměření daně n ení rozhodující výše příjmu poplatníka. Co se týká způsobu platby daně, pokud vyměřená daň nepřesáhne částku 5.000 Kč, je nutné ji zaplatit jednorázově nejpozději do 31. 5. zdaňovacího období, přesáhne-li daň částku 5.000 Kč, pak je splatná ve dvou stejně vysokých splátkách s tím, že první splátka se hradí do 31. 5. a druhá do 30. 11. příslušného zdaňovacího ob dobí. Výjimku tvoří poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb, ti jsou povinni daň uhradit ve dvou stejných splát kách spatných k 31. 8. a 30. 11. příslušného roku. Formulář pro účely podání daňového přiznání naleznete na webových stránkách Finanční správy v sekci daňové tiskopisy.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.