PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Co je daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí je jednou z majetkových daní, pod kterou spadá daň z vlastnictví pozemků, jednotek či staveb. Této dani podléhají všechny nemovitosti na území České republiky, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Daň se platí jednou ročně, a to finančnímu úřadu, který se nachází v obvodu dané nemovitosti. Její výše i ostatní podmínky se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Daň se platí jednou ročně, a to finančnímu úřadu, který se nachází v obvodu dané nemovitosti.

V jakém případě jsem povinen přiznání k dani z nemovitých věcí podávat?

Pokud jste se v roce 2018 stali vlastníky nemovitosti a k 1.1.2019 jste jako vlastník zapsán v katastru nemovitos-tí, popřípadě se v roce 2018 změnily parametry vaší stávající nemovitosti, které ovlivňují výpočet daně – napří-klad situace, kdy ke stávající stavbě přistavili, či jste změnili rozlohu nebo účel pozemku (z pole jste udělali stavební parcelu), je nutné, abyste nejpozději do 31.1.2019 podali přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání musíte podat rovněž v situaci, kdy jste doposud v jednom kraji vlastnili více nemovitých věcí a některou z nich jste v předchozím roce převedli na jinou osobu. V případě, že jste byli vlastníci jediné nemovitosti, kterou jste do konce roku 2018 převedli na jiného vlastníka, není potřeba podávat daňové přiznání. Je ale nutné do konce ledna tohoto roku tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit. Pokud tak neučiníte, mohlo by se stát, že bude finanční úřad úhradu daně požadovat po vás, a to i přesto, že již nejste vlastníkem nemovitosti, které se daň týká.

Netýká-li se vás ani jeden z výše uvedených případů, pak daňové přiznání za nemovitost znovu nepodáváte. Od finančního úřadu obdržíte složenku, a to dokonce i v případě, kdy se změní koeficient výpočtu daně pro obec, ve které se nemovitost nachází. Tuto skutečnost totiž úřad při stanovení výše daně z úřední povinnosti zohlední.

Pokud jste podali návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v roce 2018, ale změna byla do katastru nemovitostí zapsána až v roce 2019, musíte daňové přiznání podat nejpozději do 3 měsíců následují-cích po měsíci, ve kterém byl proveden zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Daňové přiznání se podává prostřednictvím formuláře, a to buď písemnou, nebo elektronickou formou. Formu-lář lze podat osobně na územním pracovišti finančního úřadu, který je místně příslušný vzhledem k obvodu, na jehož území se daná nemovitost nachází, nebo poštou či elektronicky prostřednictvím datové schránky. Zde je vhodné upozornit především na to, že osoby, které mají datovou schránku zřízenou, jsou povinny ji k podání daňového přiznání využít.

Do kdy a jakým způsobem je nutné daň z nemovitých věcí uhradit?

Obecně platí, že je nutné daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května. Přesáhne-li však výše vyměřené daně částku 5.000 Kč, je možné daň uhradit ve dvou splátkách, přičemž první polovinu daně musíte zaplatit do konce měsíce května a druhou polovinu do konce měsíce listopadu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.