95 % ÚČETNÍCH ZÁVĚREK JE ŠPATNĚ ZVEŘEJNĚNO A ZAČALO UDĚLOVÁNÍ POKUT

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ukládá povinnost všem účetním jednotkám vydávat k rozvrhovému dni účetní závěrku. Její nezveřejnění je pak deliktem sankcionovaným poměrně vysokými pokutami. Zveřejněním účetní závěrky ve smyslu § 21 zákona o účetnictví se má na mysli její publikace v obchodním rejstříku.

Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství se za nesplnění povinnosti účetní závěrku zveřejnit považuje nejen její samotné nezveřejnění, ale i nedodržení požadavků formálních náležitostí pro její zveřejnění stanovených v § 18 odst. 3 zákona o účetnictví. Zákon uznává dvě formy účetní závěrky, a to listinnou, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis a elektronickou vyžadující uznaný elektronický podpis splňující náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy. Legislativa však neumožňuje zveřejnění ve sbírce listin v Obchodním rejstříku fyzicky, tedy v listinné podobě.

Ke splnění povinnosti zveřejnit účetní závěrku tak vedou pouze dvě cesty, a to buď převést účetní závěrku z listinné podoby na elektronickou pomocí autorizované konverze dokumentů, nebo elektronický dokument ve formátu PDF opatřit uznávaným elektronickým podpisem splňujícím náležitosti stanovené právními předpisy.

Ke splnění povinnosti zveřejnit účetní závěrku tak vedou pouze dvě cesty, a to buď převést účetní závěrku z listinné podoby na elektronickou pomocí autorizované konverze dokumentů, nebo elektronický dokument ve formátu PDF opatřit uznávaným elektronickým podpisem splňujícím náležitosti stanovené právními předpisy.

Pokud byste argumentovali tím, že jste účetní závěrku zaslali rejstříkovému soudu prostřednictvím datové schránky, ani v tomto případě bohužel neuspějete. S ohledem na to, že se účetní závěrka publikuje samostatně, nepřipadá v úvahu jako forma průkaznosti identity odpovědné osoby a neporušenosti obsahu zabezpečená přenosová cesta – tedy např. systém datových schránek. Uvedená forma kvalifikovaného podání zajišťuje sice příjemci (správci daně nebo obdobně soudu) identitu podatele a neporušenost obsahu zprávy včetně příloh, ale nenesou tuto informaci dále; jakmile je (např.) účetní závěrka publikována ve veřejné internetové síti (na www.justice.cz), tato informace se ztrácí a dokument tam uvedený se pak jeví jako obyčejný „nepodepsaný“ datový soubor – není tedy v dikci zákona o účetnictví opatřen „podpisovým záznamem“.

Jelikož většina společností vytištěnou a ručně podepsanou účetní závěrku pouze naskenuje, je v současné době až 95 % účetních závěrek zveřejněných na portálu www.justice.cz pouze obrazovými kopiemi, které neodpovídají formálním požadavkům a nejsou tak vůbec účetními závěrkami. Vzhledem k vydání výše zmíněného stanoviska tak už nebude možný jiný výklad zákona a nedodržením formálních náležitostí se každý, komu je tato povinnost stanovena, vystavuje riziku udělení pokuty a to až do výše 3 % celkové hodnoty aktiv společnosti.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Řešíte stejný nebo podobný právní problém?
Napište nám.